Jump to content

Kyai tswazwa

Neet di̱ Wikipedia
kyai tswazwa
Tafaspace Jhyuk
Yet a̱fi̱pSwanta Jhyuk

Kyai tswazwa hu yet a̱vwuo kya ka̱ sang gak a̱ni ka̱ shyi di fam a̱za ka̱ kyiak neeṯ ma̱ a̱tai swanta wu. It includes the atmosphere and outer space. It may also be considered a place between the ground and outer space, thus distinct from outer space.

Kyai tswazwa yet a̱sa̱rai a̱kpa̱rang a̱vwuo wa shya a̱fa̱ng a̱ghyi swanta. A̱ min a̱ shya ndung ma̱ kwa swanta ma̱ng a̱wat a̱ta̱usa hu. Á̱ bu nwuan nhu nang a̱vwuo ka yet mun a̱byin ma̱ng a̱wat a̱ta̱usa hu, ku nang a̱swap shya ma̱ng a̱wat a̱ta̱usa hu a̱ni. Kyai tswazwa shya gbang a̱ninyean, a̱sa̱rai a̱vwuo, á̱ min yei kyai hu a̱vwuo bang a̱ta̱ngwat ma̱ng zwat. Si̱ na ni yet nkyang á̱ si̱ ma̱ nwai la a̱ni, a̱ka̱wa̱tyia swanta, ma̱nang Mam, Zwat, Ngwat, ma̱ng a̱ta̱ngwat na nshya na beang sai. Di̱ nkyang na ka̱yeang swanta hu na sang tyia nnok a̱ka̱vwuo nang á̱ ngyei a̱ta̱meet a̱bwunzwat nia