Kyangcung ma̱to

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ ba, bibya ku tsa la̱u byia̱ á̱niet ba ba̱ byia̱ nkyangcung mi̱ swanta hu a̱ swak a̱ni, ma̱ng nkyangcung 832 na̱ nyia̱ ta̱m mbwak kuzang á̱niet 1000 ma̱ a̱lyia̱ 2016.
Á̱ nyia̱ paki tsaaí tswam sa̱ti̱m ma̱ a̱tsak a̱gba̱ndang a̱gaat Yangjhyou, Wencang Lu. Jija yet vak a̱cyet nang á̱niet ba la̱u nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nhu mami a̱gba̱ndang a̱keang wuni, da̱ a̱ka̱vwuo á̱ghyang ji̱ nyia̱ kpa̱mkpaan swak tsaaí tswam kuzangmam ji mut mi̱ shi

Kyangcung ma̱to, á̱ ka ndyen nang kyangcung a̱ti̱tak a̱naai a̱ni, yet kyangcung hwa ku bwan a̱pyia̱ nhu, di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t ku byia̱ a̱ti̱tak a̱wot ku mi̱ tyong tazwa a̱junjung ndang ntswam bah (nang nkyangcung a̱byin ma̱ng nkyangcung a̱gba̱ndang a̱gaat) a̱wot á̱ ni̱ kyiak nhu á̱ shyei á̱niet ku mkpa̱t neet di̱ tyan jhyiung naat di̱ tyan jhyang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]