Jump to content

Tak kyangcung

Neet di̱ Wikipedia
tak kyangcung
Tafasimple machine Jhyuk
Yet kapwheeled vehicle, wheel and axle Jhyuk
Connects withwheel hub assembly Jhyuk
Shapecircle Jhyuk
Unicode character🛞 Jhyuk
Tak Kyangcung Ljubljana Marshes huni hwa ma̱ng aksut kpa̱mkpaan wu, huhwa yet tak kyangcung a̱kwon ku yet a̱khwukhwop a̱ swak mi̱ swanta hu nang á̱ ku mi̱ tataat a̱ni a̱wot á̱ ku jhyi nhu neet mi̱ Ce A̱kpeap huhwa (kpa̱mkpaan 3,130 BC)
Tak kyangcung ku byia̱ á̱banshan a̱tat a̱ni tazwa a̱khwukhwop kyangcung a̱ti̱tak a̱tat gbangbang ghyang
Tak kyangcung ntsa ghyang nang á̱ ku shap neet da̱ a̱tutuk a̱kwon a̱ghyang

Tak kyangcung yet kyang hwa ku li nang sa̱khat ja a̱ni nang á̱ nyia̱ á̱ si̱ tyia̱ ku bwuak tazwa borit a̱si̱ aksut mashin a̱ni. Tak kyangcung hu yet nyiung hwa ma̱ a̱tsatsak nkap kéké wu ma̱ng aksut a̱ yet a̱nyiung mami a̱di̱dat a̱yaamashin a̱taa wu. A̱ti̱tak nkyangcung ba a mbeang a̱yaaksut ba ka nnwuat nkyang na na̱ swan kpa̱p a̱ni a̱wat ka nang na̱ na ncyet ma̱ a̱hyohyoot ma̱ng mkpa̱t, ku na̱ nyia̱ ta̱m mami a̱yaamashin. Á̱ ka nnyia̱ ta̱m ma̱ng a̱ti̱tak nkyangcung mat ját ma̱ a̱di̱di̱t nang mami kéké a̱gba̱ndang kukwon a̱wak, a̱bankwon luk kyangcung, kyangbwanlyem a̱tyunok li̱la̱n ma̱ng tak ta̱ngam.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]