Kyayak

Neet di̱ Wikipedia
kyayak
Tafadisposable product Jhyuk
Yet kapQ13538519 Jhyuk
Byia̱ ta̱meating Jhyuk
Made from materialfood ingredient Jhyuk
Has effectfood allergy, satiety Jhyuk
Á̱ fang ma̱culinary art, food science Jhyuk
Geography of topicgeography of food Jhyuk
Used byorganism Jhyuk
Unicode rangeU+2615,U+1F33D,U+1F345-1F37C,U+1F382 Jhyuk
NCI Thesaurus IDC62695 Jhyuk
Unicode character🍲 Jhyuk
Yet a̱fi̱pnon-food item Jhyuk
A̱tyii nang á̱ jhyu ma̱ng a̱shong nam, a̱konkwong burodi, a̱taliya, kwon, súm a̱kwon, a̱fa̱n, ma̱ng jinjok
Tyai ntangka̱i nkyayak vwuon.

Kyayak hu (a̱kpa nkyayak na) yet kuzang tangka̱i kyang hwa nang á̱ ngya a̱ni á̱ nyia̱ kan zong. Kyayak mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t neet mi̱ a̱ga̱fi̱p, nyam, ku ni̱ni̱mbwat hwa a̱wot ka̱ byia̱ nkyang na na̱ myim vam hu ku nshyia̱ a̱ni nang kabohadi̱ret, hya̱u, pi̱roti̱n, a̱yaavitamin, ku minerat. Kyangswuan ni̱ nwuan nna a̱wot swáng vam kyangswuan aja si̱ ka nkhwuat nna mat shyiat cet-nta̱m, go swuan, ku fuut shyit. Susotbishyi nyám vwuon byia̱ gann yaan vwuon ji̱ swa̱i zong a̱yaametaboli̱zim mba ji a̱wot ji̱ si̱ kin nshai shi̱shai ji̱ si̱ li nang kyang ku ndi a̱ni ca̱caat ma̱ng si̱sak nang a̱vwuo ka nshyia̱ a̱ni a̱ni.

Á̱nietbishyi ba̱ yaan nam ma̱ng a̱kyikyo a̱ni byia̱ za̱kwa maai swan koji ba̱t a̱wot ba̱ si̱ ka njhyi swat mba hu ku nat ca̱caat ma̱ng si̱sak nang ba̱ na nshyiat kyayak da̱ a̱vwuo ma̱ vwuon. Á̱nietbishyi da̱ a̱ka̱nyiung nyian ta̱m ma̱ng a̱weang ba̱ jhyi kyayak mba hu mat yaan. A̱lyiak cet-nta̱m kyayak ka̱ myim vam hu neet mi̱ a̱ca̱cet a̱yaaka̱mpa̱ni nkyayak bya, zang bya nyian kyayak di̱n vak khap a̱dak a̱wot ba̱ bu lyai si̱n vak a̱yaaba̱gun a̱si̱tem jhyi ma̱ng lyiai kyayak a̱ni. Si̱tem khap a̱taada wuni ni̱ ta̱yuk ba̱t di̱ hya̱u fwui fosi̱t, si̱ ku fa nyia̱ kyayak ma̱ng a̱si̱tem khap yet a̱nyiung mami a̱ca̱cet nkyang tyei lili wun hu ku shai a̱nggang a̱ni, ku si̱ yet nyiung di̱ nvak mban tangka̱i a̱bya̱byia̱ wun ku nwai yet a̱ni ma̱ng a̱kuu %37% ntangka̱i nvak a̱nia.[1]

Image of Ewa Aganyin
Ewa Aganjin

Si̱tem kyayak wu byia̱ a̱tsatsak mpak da̱ a̱lyiat swat-ndung á̱nietbishyi ma̱ng kwai-nfwuo-á̱niet ma̱ng nkyang jhyang, nang maai ba̱ng yaa̱son, vwuon swuan, tung zwa kyayak, shyit á̱niet, ka̱u a̱sa̱khwot, mbeang cok kyayak. Cam kyayak ma̱ng cok nhu yet nfam nia nang susot bibyin nta nang Sot Cok Kyayak Bibyin Swanta, A̱vwuofang Zwa-bibyin Swanta ka, the Naat Mbwuot Kyayak Bibyin Swanta, Sot Kyayak ma̱ng Khap ji, ma̱ng Kansi̱t Nkhang Kyayak Bibyin Swanta hu ti̱n a̱ghyi da̱ nna a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. SAPEA (2020). A sustainable food system for the European Union (PDF). Berlin: Science Advice for Policy by European Academies. p. 39. doi:10.26356/sustainablefood. ISBN 978-3-9820301-7-3. Archived from the original (PDF) on 18 April 2020. Retrieved 14 April 2020.