Jump to content

Long a̱gwomnati

Neet di̱ Wikipedia
long a̱gwomna̱ti
dictionary page in Wikipedia
Tafaenergy, energy source, physical phenomenon Jhyuk
Yet kapelectromagnetism Jhyuk
Kapelectromagnetic interaction Jhyuk
Á̱ fang ma̱electrochemistry, electromagnetism Jhyuk
Time of discovery or invention1821 Jhyuk
Stack Exchange taghttps://physics.stackexchange.com/tags/electricity Jhyuk
Lighting strikes on a city at night
A̱mya̱ram nza (mi̱ ghwughwu) ma̱ng long a̱zagaat da̱ndi nshyia̱ mat long la̱nta̱ri̱ki ja

Long a̱gwomna̱ti ku long la̱nta̱ri̱ki yet kpa̱m kyang hu nang á̱ maai á̱ li a̱ni hwa ku byia̱ a̱meang ma̱ng nshyia̱ a̱guguut hu ku byia̱ shwai la̱nta̱ri̱ki a̱ni. Long a̱gwomna̱ti byia̱ a̱ka̱ta ma̱ng ma̱gi̱netizi̱m, dundung ba̱ yet kap kyang hu á̱ ngyei ili̱kti̱romagi̱netizi̱m a̱ni, ma̱nang á̱ ku wa̱i mi̱ ikweshon Maxwell. Ntangka̱i nyiá̱ nang á̱ maai á̱ nyia̱ na̱ byia̱ a̱meang ma̱ng long a̱gwomna̱ti ninia yet: a̱mya̱ra̱m nza, long ka̱ ta̱gbi̱k ka̱ yong da̱ a̱vwuo a̱nyiung, shwai long a̱gwomna̱ti, vwuoi shwai long a̱gwomna̱ti ma̱ng nkyang ma̱ a̱di̱di̱t jhyang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]