Mam A̱ka̱neam Bibyin Swanta

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mam A̱ka̱neam Bibyin Swanta ku Mam Nggwoneam Bibyin Swanta hu, yet mam hwa nang Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta hu hwa bai ndyo a̱ni. Á̱ bu ngyei mam huni Mam A̱ka̱neam ku Mam Nggwoneam hu. A̱tuk mam 11 Zwat Swak 2012 kya á̱ ku ntsa a̱gwai mam nani. A̱tuk mam kani kya á̱ nshei á̱niet ba a̱mgba̱m nang a̱ka̱neam mmyim ba̱ shyiat a̱ka̱wat nyian nta̱m ma̱ng shyiat shi mi̱ swanta hu. Ni̱neam myim yet kyang a̱gwai hwa, na̱ndyung hwa bah.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]