Mam Sa̱t (Ndiya)

Neet di̱ Wikipedia
Mam Sa̱t
public holidays in India, national day, public holiday, independence day
A̱byinNdiya Jhyuk
A̱vwuoNdiya Jhyuk
JhyungIndian independence movement, independence of India Jhyuk
Mam a̱lyia̱August 15 Jhyuk

Mam Sa̱t hu yet a̱gwai nia nang á̱ gwai kuzang a̱lyia̱ ma̱ a̱tuk mam 15 Zwat A̱ni̱nai, ku si̱ ka ngyet mam fwung hwa mi̱ Ndiya. Á̱ gwai a̱gwai nani mat sa̱t hu nang a̱byin ka ku shyia̱ a̱ni mbwak Muna̱pyia̱ A̱byintyok hu ma̱ a̱tuk mam 15 Zwat A̱ni̱nai 1947, a̱tuk ka nang Ta̱m Sa̱t Ndiya ji, ji̱ sak cet kpa cam a̱byin hu mi̱ mbwak sot Indian Constituent Assembly ji, ku ta̱bat ta̱m a̱ni. Ndiya si̱ sak A̱gwam George VI nang a̱kwak a̱son a̱byin ba̱ng si̱ tat jen ji nang a̱byin ka byang yet ri̱pobi̱lik a̱ni a̱wot á̱ si̱ tyia̱ Kwaa̱mbwat Cam a̱byin Ndiya hu di̱n ta̱m ma̱ a̱tuk mam Zwat Jhyiung (nang á̱ gwai nang Mam Ri̱pobi̱lik Ndiya a̱ni) a̱wot á̱ si̱ ma nshai a̱son swang a̱lyiat a̱lyoot nka ka "tyok", Tyok Ndiya, ma̱ng kpaat cam a̱byin hu, Kwaa̱mbwat Cam Ndiya. Ndiya si̱ swan ma̱sa̱t a̱ma̱lyim a̱guguut sa̱t wu nang á̱ ku ntyei za̱t ba̱t di̱ mi̱n weam a̱sok mbeang lak khwi a̱yaaoda a̱gwoma̱ti ba nang a̱kwak a̱son Indian National Congress wu Mahatma Gandhi ku bwuo a̱ bai ndyo a̱ni.