Mang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
mang
Tafatechnical activity, violence Jhyuk
Kapcombat Jhyuk
Yet a̱ci̱taiming Jhyuk
Practiced byshooter Jhyuk
Nta̱mprojectile weapon, gunshot Jhyuk

Mang yet tang kya̱ng zwa̱ng ku kya̱ng cong a̱kat (a̱taa A̱shong, a̱taa, sha̱n tswaam). Ta̱ng nkya̱ng zwa̱ang a̱kwot a̱kwop yet mang ha̱.ts.