Jump to content

Sa:A̱ka̱ghyui Afrika

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "A̱ka̱ghyui Afrika"

Ngwat 5 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 5.