Jump to content

Sa:Nkhang-a̱byin a̱si̱ Yurop

Neet di̱ Wikipedia

Ka̱nang nkhang-a̱byin bibyin Yurop a̱nyanyin nia a cat, nwuan Sa:Nkhang-a̱byin a̱si̱ Yurop di̱n vak a̱byin.

Ngwat mi̱ sa "Nkhang-a̱byin a̱si̱ Yurop"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.