Salvador Dalí

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marquess a̱son a̱si̱ Dalí a̱si̱ Púbol (11 Zwat Tswuon 1904 – 23 Zwat Jhyiung 1989) ku yet a̱tyunyia̱ nghwughwu surreal a̱byin Si̱pen wa nang á̱ ku lyen mat kwop nggu hu di̱ lyenta̱m, a̱ca̱caat ghwang mi̱ ghwang, ma̱ng á̱kang nghwughwu na̱ tyei a̱ga̱de a̱ni di̱ ta̱m nggu hu.