Jump to content

Sati

Neet di̱ Wikipedia
sati
unit of time, UCUM derived unit
Tafaheptad Jhyuk
Yet kapmonth Jhyuk
Unit symbolu Jhyuk
Measured physical quantityduration Jhyuk
Subdivision of this unitMam Jhyuk

Sati yet jyen ja cecaat mang mam anatad. Hu yet jyen nang koji an shei maswata hu̱ni . Mam na nu tak mam ntam mang si fwung mbeang mam naai . Sati na shyie da̱ a̱lyia̱ ma kalanda ji, awon ji ja kin shyei jyen kpasai bah neyed nang sati nged fang atangwat ani bah. Aghughwab taada aniet gbangbang ku byia 'sati' na vwon da shii aswap hu mbeang mam swak ma Masat mang mam aninaai ma Etrukan. Sati Etruka hu hwa aku shim ma hwughwab abyin Roma ka, awon ba si bwuok dyo a bai da mam anatad ma Sati, hwuhwa si kin kai Asiya mang atyin meditaraniya da nyan wuo taada hwui Yesu si mam anatad ji zaa shye mang atin hwui Yahudawa ani asi mam anatad ma Sati ani Ma alyia 321 CE, Emperor Constantine Agbadang si wuak doka a si mam anatad ninya yed Sati ma byin Roma ka, mbayang Ladi nang mam fwung ani. [1][2] Doka ji ni si shiyei anwuo kyai Ashong (Europe) had si kai Swata hu ambayang.