Shisham

Neet di̱ Wikipedia

Shisham ji á̱ ni ntyan ji ma̱ng li myimyat nkyang ku ni tyia̱ nkyang a̱nia a̱gwai mang fa̱k ca̱caat a̱ni. Ntankai nkyang a̱ nia nia min yet nkyaibibyin, saka̱nunumam, á̱nietbi̱shyi ma̱ng shap/nok nkyang taada. Shisham, bi̱ri̱ng ma̱ taada ma̱ng fa̱kswat, hwa yet a̱cucuk a̱tsan si byia̱nfwuosai, a̱nyung ma̱ a̱cucuk si̱sa si fi̱losofi̱. Manang a̱tyu byia̱ a̱cucuk a̱didam zanang byia̱fwuosai a̱ni, a̱nyuu nin byi tyan huhu ma̱ng li bwobwon di a̱bwobwon tyan nggu wa.