Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta

Neet di̱ Wikipedia
A̱lama Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta
A̱lama a̱bwuang Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta

Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta (di̱n Shong: World Health Organization WHO) yet ofit-nta̱m Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta wu wa nang á̱ ku khap á̱ si̱ sak a̱ni mat gbi̱ngban (cetvam) á̱niet swanta hu.[1] Cam WHO hu nang á̱ ku kpa a̱ni tak a̱tsak jat sot jini nang "shyiat a̱mgba̱m á̱niet si̱ ku swak shi hu lan a̱ni, vak cok a̱tan gbi̱ngban".[2] Tyantung nji shyia̱ a̱keang Geneva kya ma̱ a̱byin Shwit, ji̱ si̱ byia̱ a̱yaaofit nfam a̱byin a̱taa ma̱ng a̱yaaofit kyai nta̱m 150 da̱ a̱ka̱vwuo ma̱ a̱di̱di̱t mami a̱mgba̱m swanta hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "The U.S. Government and the World Health Organization" (di̱n Shong). The Henry J. Kaiser Family Foundation (Zwat Jhyiung 24, 2019).
  2. "WHO Constitution, BASIC DOCUMENTS, Forty-ninth edition" (di̱n Shong).