Jump to content

Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta

Neet di̱ Wikipedia
A̱lama Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta
A̱lama a̱bwuang Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta

Sot-nta̱m Gbi̱ngban Swanta (di̱n Shong: World Health Organization WHO) yet ofit-nta̱m Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta wu wa nang á̱ ku khap á̱ si̱ sak a̱ni mat gbi̱ngban (cetvam) á̱niet swanta hu.[1] Cam WHO hu nang á̱ ku kpa a̱ni tak a̱tsak jat sot jini nang "shyiat a̱mgba̱m á̱niet si̱ ku swak shi hu lan a̱ni, vak cok a̱tan gbi̱ngban".[2] Tyantung nji shyia̱ a̱keang Geneva kya ma̱ a̱byin Shwit, ji̱ si̱ byia̱ a̱yaaofit nfam a̱byin a̱taa ma̱ng a̱yaaofit kyai nta̱m 150 da̱ a̱ka̱vwuo ma̱ a̱di̱di̱t mami a̱mgba̱m swanta hu.

  1. "The U.S. Government and the World Health Organization" (di̱n Shong). The Henry J. Kaiser Family Foundation (Zwat Jhyiung 24, 2019).
  2. "WHO Constitution, BASIC DOCUMENTS, Forty-ninth edition" (di̱n Shong).