Shong (a̱lyem)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Shong
natural language, modern language, a̱lyem
Subclass ofAnglic Jhyuk
A̱lyoot a̱gwomna̱ti ku mbyinEnglish Jhyuk
Lyuut IPAˈeɪŋɡlɪʃ, ˈɪŋɡlɪʃ Jhyuk
Á̱ ku nwuak a̱lyootNggi̱lan Jhyuk
Indigenous toNggi̱lan Jhyuk
Á̱ fang ma̱English studies Jhyuk
Influenced byFrench, Vulgar Latin, Germanic, Helen Jhyuk
Linguistic typologysubject–verb–object, nominative–accusative language, stress-timed language, place–manner–time, fusional language Jhyuk
Has grammatical casegenitive case, nominative case, oblique case Jhyuk
Has grammatical moodindicative, subjunctive Jhyuk
Has grammatical gendermasculine, feminine, neuter Jhyuk
LyuutEnglish alphabet, lyuut Lati̱n, English orthography Jhyuk
Language regulatory bodyno value Jhyuk
Signed formmanually coded English Jhyuk
UNESCO language status1 safe Jhyuk
Ethnologue language status1 National Jhyuk
Yet a̱fi̱pnon-English Jhyuk
Nkhanghistory of English Jhyuk
Sa a̱meangCategory:English pronunciation Jhyuk
Entry in abbreviations tableангл. Jhyuk
Stack Exchange site URLhttps://english.stackexchange.com Jhyuk
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/english Jhyuk
Wikimedia language codeen Jhyuk

A̱lyem Shong ku Nggi̱li̱t yet a̱lyem a̱nyiung kya di̱ lilyem Jaman Jenshyung ku yet kap sa lilyem Ndo-Yurop hu a̱ni, nang á̱tsak á̱niet ba̱ ku tsa lyiat ma̱ng a̱nka, bibya ku yet á̱niet jen tsa Nce A̱ka̱wa̱tyia̱ a̱byin Nggi̱lan ba. Á̱ ku si̱ mbwuo a̱lyoot Nggi̱li̱t ka neet Anggi̱let bibya, ba̱ yet a̱banwap a̱nyiung di̱ nwap A̱jaman gbangbang ji ka̱ ku neet bai a̱byin a̱k̃ya nang á̱ ngyei A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ka nang fam a̱byin mba hu a̱lyoot mba ka, Nggi̱lan á̱zanson. A̱mgba̱m lyulyoot nfeang hu neet Anggi̱liya, a̱fi̱fap-a̱byin a̱ghyang di̱ Kyai A̱sa̱khwot Ba̱ltik hu ku vwuon ma̱ng fam-a̱byin Anggi̱liya A̱tyin, fam A̱tyin a̱byin Nggi̱lan ku byia̱ ma̱ng a̱nhu a̱yaakawunti nang Norfolk, Suffolk ma̱ng Essex a̱ni. Lilyem ku lan a̱ swak byia̱ a̱meang ma̱ng Shong ji hwa yet Frisiya ma̱ng Sakson A̱tak, a̱wot swáng a̱lyiat nji ji ku kyiai ma̱ng lilyem Jaman ghyáng nang A̱khwukhwop Norse (a̱lyem Jaman A̱za a̱ghyang), ma̱ng Lati̱n mbeang Fi̱ransa.[1]

A̱ka̱vwuo nang á̱ ndyiat Shong mi̱ swanta hu (a̱ka̱vwuo nang Shong ja yet a̱lyem mbyin ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet ma̱ a̱sa̱khwot bula ma̱ng a̱ka̱vwuo nang Shong ja yet a̱lyem a̱gwomna̱ti ku á̱ lyiat nji ba̱t a̱wot jija yet a̱lyem mbyin ka bah ma̱ a̱sa̱khwot kyai tswazwa)
  1. REDIRECT Ta‌̱áímpi‌̱áílet:A̱kuu nta̱mpi̱let

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Finkenstaedt, Thomas; Wolff, Dieter (1973). "Ordered profusion; studies in dictionaries and the English lexicon". C. Winter. ISBN 978-3-533-02253-4.