Jump to content

Ta̱cya̱ A̱fai

Neet di̱ Wikipedia
Ta̱cya̱ A̱fai
geographic region
Yet a̱fi̱pOld World Jhyuk
Ta̱si̱la Ta̱cya̱ A̱fai Sebastian Münster ji nang á̱ ku ntsa shei ma̱ a̱lyia̱ 1540 a̱ni

"Ta̱cya̱ A̱fai" ka yet swáng a̱lyiat ja ji̱ fa a̱gba̱ndang kap Á̱kum-a̱la̱u fam Jenshyung Swanta wu wa, ma̱ a̱ca̱caat, a̱byin Amerika.[1] Á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t si̱ ta̱bat nyia̱ ta̱m ma̱ng swáng a̱lyiat ji ma̱ a̱gba̱mgbam di̱ ntsa sa̱ncuri 16 hu, di̱n jen Ce Ta̱taat Nkyang Nfai a̱byin Yurop, di̱n jen ji nang a̱tyocyet a̱byin Italiya wu nang á̱ ngyei Amerigo Vespucci a̱ni ku tyak kyiak nyia̱ a̱byin Amerika yong da̱ a̱kwonu vam-a̱byin fai hwa a̱ni, a̱wot di̱n jen ji̱ cobai a̱ni, a̱ si̱ ka nshei nkyang na nang gu zop nshyia̱ a̱ni mami a̱da̱dei kwaa̱mbwat nang gu ku nang a̱lyoot Mundus Novus a̱ni.[2] Zop jini ja si̱ ngaat fi̱k swanta a̱khwukhwop á̱nietlyenjografi Yurop ba, ba̱ ku fa ta̱cya̱ ka ku byia̱ nvam-a̱byin Afi̱rika, Yurop ma̱ng A̱siya nia gbangbang nang á̱ ngyei A̱khwukhwop Ta̱cya̱ wu, ku Afi̱ro-Yura̱siya ma̱nini. Á̱ ka ngyei Amerika kap naai ta̱cya̱ hu.[3]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "America." The Oxford Companion to the English Language (ISBN 0-19-214183-X). McArthur, Tom, ed., 1992. New York: Oxford University Press, p. 33: "[16c: from the feminine of Americus, the Latinized first name of the explorer Amerigo Vespucci (1454–1512). The name America first appeared on a map in 1507 by the German cartographer Martin Waldseemüller, referring to the area now called Brazil]. Since the 16c, a name of the western hemisphere, often in the plural Americas and more or less synonymous with the New World. Since the 18c, a name of the United States of America. The second sense is now primary in English: ... However, the term is open to uncertainties: ..." (di̱n Shong).
  2. Mundus Novus: Letter to Lorenzo Pietro Di Medici, by Amerigo Vespucci; translation by George Tyler Northrup, Princeton University Press; 1916.
  3. M. H. Davidson (1997) Columbus Then and Now, a life re-examined. Norman: University of Oklahoma Press, p. 417)