Tutuweang

Neet di̱ Wikipedia
tutuweang
Tafatutu Jhyuk
Byia̱ ta̱ma̱weang, storage Jhyuk
Hashtagkitchen Jhyuk
Used bycook, dishwasher, kitchen assistant, fast food worker, pizzaiolo Jhyuk
Tutuweang nta.

Tutuweang hu yet a̱vwuo kya nang á̱ weang nkyayak a̱mali. Ma̱ a̱ka̱sa gbangbang, tutuweang hu ni̱ ngyong a̱pyia̱ nhu di̱ fam nyiung ma̱nang á̱tutu á̱ghyang ba shyia̱ di̱ nfam ghyáng. A̱wot, ma̱ a̱ka̱sa a̱fwun, á̱ ni̱ ka ntyia̱ tutuweang hu a̱mami a̱li ka.