Jump to content

Vap

Neet di̱ Wikipedia
vap
Tafabuilding material, air-dried brick Jhyuk
Made from materialloam Jhyuk
Bat vap mami a̱keang Bahillo, Palencia, Si̱pen
Á̱ shyim a̱tai mbat vap a̱ghyang mami a̱keang Chamisal, New Mexico
Shiraz, Iran. Á̱ khap ti̱tam dandi hu ma̱ng mbat vap.

Vap hu (á̱kpa: nvap na) yet kyang nok a̱li hwa ku neet mbyin ma̱ng nkyang njhyang na̱ maai bwui a̱ni. Á̱ ngyei ntangka̱i a̱ka̱sa na nang á̱ nok ma̱ng vap a̱ka̱sa vap, a̱wot a̱ka̱sa vap na ni̱ kyiak nghwughwu vwuon kyiak neet fam swanta nyiung naat mi̱ fam ghyang. Vap yet nyiung mami nkyang nok na̱ wa ka̱n shyia̱ neet gbangbang a̱ni, a̱wot a̱mgba̱m á̱niet mi̱ swanta hu nyian ta̱m ma̱ng a̱nhu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]