Jump to content

Vincent van Gogh

Neet di̱ Wikipedia

Vincent Willem van Gogh (30 Zwat Tsat 1853 – 29 Zwat A̱natat 1890) ku yet a̱tyuswup ghwughwu Lilyim A̱guguut Fwuongfwuo a̱byin Holan wa, a̱nyan wa a̱ma̱lyim kwi nggu hu a̱ si̱ yet a̱tyonyiung mami á̱niet ba ba̱ swak ma̱ng shi a̱lyoot a̱ni ma̱ng cet fuut á̱niet a̱ swak di̱ nkhang nyian ghwughwu di̱ Fam Jenshyung swanta hu. Mi̱ ndyia̱ swak, a̱ ku nnyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng nta̱m nghwughwu 2,100, bi̱ri̱ng ma̱ng nswup a̱myia̱ na̱ tat kpa̱mkpaan ma̱ng 860 a̱ni, ma̱ a̱di̱di̱t ku neet ndyia̱ ngaan a̱feang swuan nggu ni̱nia. A̱mami, a̱ si̱ byia̱ nta̱m myiai á̱kpai, nghwughwu nkyang nswuan na̱ yong da̱ a̱vwuo a̱nyiung a̱ni, nghwughwu na̱ yong ka̱tsak a̱ni ma̱ng nghwughwu-a̱pyia̱, a̱mgba̱m byia̱ za̱kwa á̱tutuk a̱sa̱khwot ma̱ng ta̱m bi̱rosh, byia̱ lili tyei a̱ga̱de, cet fuut ma̱ng tak a̱di̱dam na̱ ku mbeang di̱ kpaat kuntyin nyian ghwughwu mam a̱fwun hu a̱ni. Ma̱nang gu ku mi̱ ngyet a̱tyuyaa̱ywan di̱ fam kaswuo a̱ni bah, a̱ si̱ ka nkwan ma̱ng byian fwuo ku hyaat a̱ni ma̱ng a̱dodo kunak, a̱wot nang jen ji ki nnaat a̱ni, a̱ si̱ ka nhyat a̱pyia̱ nggu nang gu ku nshyia̱ ndyia̱ nswak ntat ma̱ng a̱natat a̱ni.