Jump to content

A̱lyoot a̱tyia̱

Neet di̱ Wikipedia
a̱lyoot kyangbwak
name particle
Tafasurname, anthroponym Jhyuk
Yet kapfull name Jhyuk
Á̱ ku nwuak a̱lyootfamily, a̱lyoot Jhyuk
Ci̱tdisc number Jhyuk
Model itemCrawford, Müller Jhyuk

A̱lyoot a̱tyia̱ ku a̱lyoot kyangbwak yet a̱lyoot ma mbyin kya nang á̱niet ba̱ neet a̱mali a̱nyiung a̱ni shim ba̱ ngyei pipyia̱ mba a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]