A̱nian

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱nian
Tafalandform, geographic region, low spot, natural geographic object Jhyuk
A̱niak Baemsagol a̱si̱ Jirisan, Kworiya

A̱nian wu (á̱kpa: ni̱nian hu) yet a̱byin kya ka̱ cyok tatak a̱ni di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t, tsi̱tsak tsutsok ku a̱ka̱fan, a̱wot ka̱ mun byia̱ a̱ghyui ku cen ku tyong neet di̱ fam ngaan nyiung naat fam ngaan ghyang hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]