A̱tsa̱ntsai

Neet di̱ Wikipedia
a̱tsa̱ntsai
Tafaphone Jhyuk
Kapspoken language Jhyuk
Yet a̱ci̱tprevocalic form Jhyuk
Depicted byvowel letter Jhyuk
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/vowels Jhyuk
Yet a̱fi̱pa̱gha̱ghap Jhyuk

A̱tsa̱ntsai yet a̱nwuat a̱tyong a̱lyiat kya nang á̱ ngyei di̱ mi̱n ku dyem a̱ni mi̱ za̱nwuat ji.[1] Á̱tsa̱ntsai ba yet sa jhyiung ja di̱ si̱sa sweang nwunwuat a̱lyiat ji, jhyang ji ja yet a̱gha̱ghap. Á̱tsa̱ntsai vwuon di̱ yet, mi̱ shi a̱khwom mbeang shi a̱swap yei hu. Di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t, ba̱ ni̱ nghwut jenjai ka̱nang á̱ yei mba a̱wot ba̱ si̱ byia̱ mbwak ma̱ a̱di̱di̱t ma̱nang ba̱ vwuon di̱ nfam a̱nwuat a̱lyiat, vak yei nkyang ma̱ng nyap a̱nwuat a̱ni.

Swang a̱lyiat ji a̱tsa̱ntsai di̱n Tyap kin fa a̱nwuat ka̱ shyui a̱fufwuo kya a̱ni. Di̱n Tyap, swang a̱lyiat a̱tsa̱ntsai ji tai fa á̱tsa̱ntsai nwunwuat bibya ma̱ng zwunzwuó-a̱lyem ji ji̱ yong da̱ a̱kwonu mba a̱ni nang (⟨a⟩, ⟨a̱⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨i̱⟩, ⟨o⟩, ma̱ng ⟨u⟩).[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Ladefoged & Maddieson 1996, p. 281.
  2. Dictionary.com: vowel