Jump to content

A̱gha̱ghap

Neet di̱ Wikipedia
a̱gha̱ghap
Tafaphone Jhyuk
Yet kapa̱lyem Jhyuk
Kapa̱lyem Jhyuk
Yet a̱ci̱tpreconsonantal form Jhyuk
Depicted byconsonant letter Jhyuk
Byia̱ za̱kwadisruption Jhyuk
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/consonants Jhyuk
Yet a̱fi̱pa̱tsa̱ntsai Jhyuk

Di̱ fam lyenlilyem, a̱gha̱ghap yet a̱lyiat a̱nwuat nia nang á̱ ghwut ndyo di̱n vak nyii za̱nwuat ji ku tyentyang ku di̱n kap, kang ma̱ng a̱nwuat ka h, nang á̱ ghwut ndyo di̱ mi̱n dyem mi̱ za̱nwuat ji. Kídee ja yet [p] ma̱ng [b], nang á̱ ghwut ndyo ma̱ng kwa-a̱nu hu; [t] ma̱ng [d], nang á̱ ghwut ndyo ma̱ng fam a̱zanson a̱lyem hu; [k] ma̱ng [g], nang á̱ ghwut ndyo ma̱ng fam a̱zama a̱lyem hu; [h], nang á̱ ghwut ndyo ma̱ng a̱mgba̱m za̱nwuat ji; [f], [v], ma̱ng [s], nang á̱ ghwut ndyo ka̱nang á̱ tyia̱ wun ku ghwut a̱fi̱fap a̱na̱nwuai mi̱ ta a̱ni (shok-kpa̱sai); mbeang [m] ma̱ng [n], nang wun ni̱ byiek a̱ ghwut neet mi̱ zwua̱i ji ja a̱ni (á̱gha̱ghap nzwua̱i). A̱gha̱ghap wu yet a̱fi̱p á̱tsa̱ntsai nwunwuat bibya.