Jump to content

A̱tyubishyi

Neet di̱ Wikipedia
a̱tyubishyi
organisms known by a particular common name
Tafamammal, person, individual animal, omnivore, natural person Jhyuk
Yet kapsociety, humanity, biospherel Jhyuk
Kaphumanity Jhyuk
Ku yet kaphuman activity Jhyuk
Has effectartificial object Jhyuk
Á̱ fang ma̱anthropology, human ecology Jhyuk
Physically interacts withnatural environment, Swanta Jhyuk
Nkhanghuman history Jhyuk
Main food sourcehuman food Jhyuk
Nta̱martificial physical object, physical tool, a̱lyem Jhyuk
Produced sounda̱nwuat a̱tyubishyi Jhyuk
Male form of labelhomulo, humano Jhyuk
NCI Thesaurus IDC14225 Jhyuk
Yet a̱fi̱pnon-human animal Jhyuk

Á̱nietbishyi, A̱niet a̱fwun ba yet zwa a̱ka̱kha̱ ja ji li nang ja̱fi̱k ba̱ sang pyia̱ a̱ni, ba̱ byia̱ mummuang a̱wot mba a̱nibishyi ba si̱ byia̱ a̱gba̱ndang fwuk, si̱ a̱hwa tyia̱ ba̱ lyien nvak ba na kai ba̱ nyia̱ kyang ming bwak ba ma kavwo ba̱ nshia̱ a̱ni, a̱wot ba̱ ka ̇nnok a̱byin ka ka̱ khuk a̱ni.

A̱nietbishyi chat ba̱ swan ma̱ ka̱vwo swat (A̱ka̱nyio) na̱ yet a̱sham a̱ni, a̱ka̱vwo swat ba na zafwun vwon ma̱ng a̱si̱ gbangbang na, na̱ byia̱ nkyang na tyei shuo a̱nï, a̱wot na si tyei fi̱p, konyan chat a̱li tsatsak da̱vwo ngu, kuzang a̱li mbiyang tyok, sa̱ nat a̱chachet a̱byin ba, danyian a̱nyia, shia̱ dundung mi̱ng a̱gying chong mi̱ng myam nkyan, nang nwap a̱ni mbiyang myam khwui, si̱ a̱hwa hwa yet byia̱ a̱gyiang hu mi̱ng swat nta hu.