Jump to content

Makyuri

Neet di̱ Wikipedia
Makyuri
inferior planet, inner planet of the Solar System
Yet kapinner Solar System Jhyuk
Byia̱ ta̱mcolonization of Mercury Jhyuk
A̱lyoot da̱nianMercury Jhyuk
DemonymMercurien Jhyuk
A̱vwuoinner Solar System Jhyuk
Highest pointCaloris Montes Jhyuk
Á̱ fang ma̱exploration of Mercury Jhyuk
A̱tyuya̱taat ku a̱tyubwoiunknown value Jhyuk
Time of discovery or inventionunknown value Jhyuk
Site of astronomical discoveryunknown value Jhyuk
Child astronomical bodyMercury's moon Jhyuk
Parent astronomical bodyMam Jhyuk
Geography of topicsurface of Mercury Jhyuk
Byia̱ za̱kwaMercury's magnetic field Jhyuk
EpochJ2000.0 Jhyuk
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/mercury Jhyuk
Zwunzwuo Unicode Jhyuk

Makyuri (a̱lama: ☿) hwa yet a̱son pi̱lanet ka kyiak neet mi̱ Mam hu ma̱ng a̱bacuncwiit pi̱lanet ka a̱mgba̱m mi̱ Si̱stem Mam hu. Pi̱lanet hwa ku yet a̱tai a̱zwu ku sang kicong lyen-a̱byin a̱ni a̱wot lili wun hu si̱ hyaat ba̱t (nang á̱ ngyei ekzosfiya). Bi̱ri̱ng ma̱ng yet a̱bacuncwiit pi̱lanet ka mi̱ Si̱tem Mam hu ma̱ng dyamita ca̱caat a̱ncaat kilomita 4,880 (met 3,030), a̱kpa %38 Swanta hu, Makyuri nhyat ku si̱ maai byia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng tangka̱i gi̱raviti a̱tai nang Mat a̱ni. Makyuri byia̱ kyai magi̱net ku shaishi̱shai a̱ni ma̱ng cet ku shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng a̱kpa %1 si̱ Swanta hu a̱wot ku si̱ lyin a̱za̱za̱rak zwat a̱pyia̱ nhu.