Jump to content

Si̱tem Mam

Neet di̱ Wikipedia
Si̱stem Mam
planetary system
Yet kapLocal Interstellar Cloud, Milky Way Jhyuk
Byia̱ ta̱mcolonization of the solar system Jhyuk
A̱vwuo Jhyuk
Has boundaryOort cloud, heliopause Jhyuk
Parent astronomical bodySagittarius A* Jhyuk
Mam, a̱yaapi̱lanet ma̱ng zwát mba ji.

Si̱tem Mam wu wa yet vak a̱cyet Mam hu ma̱ng nkyang na na̱ shyia̱ mami na̱ kaat nhu nang cet gi̱raviti hwa ba̱ng ndung a̱ni. Nkyang na na̱ swak ma̱ng shi mami ninia yet a̱yaapi̱lanet ba, kyiak neet mi̱ Mam hu: a̱yaapi̱lanet a̱naai ba̱ byia̱ a̱byin a̱ni nang á̱ ngyei Makyuri, A̱na̱ndan, Swanta ma̱ng Mat, a̱ca̱cet a̱yaapi̱lanet wun a̱feang nang á̱ ngyei Jupita ma̱ng Satun, mbeang a̱yaapi̱lanet taan a̱feang nang á̱ ngyei Yuranut ma̱ng Na̱ptun a̱ni.

Si̱tem Mam wu byia̱ Mam ma̱ng a̱yaapi̱lanet bani: