Jump to content

Muná̱pyia̱ Sí̱tet

Neet di̱ Wikipedia

Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika

A̱keangtung Washington DC
Shi kyai 9 833 520 km²
Shi á̱niet 331 893 745 ab. (2021)

A̱bwom a̱byin: "The Star-Spangled Banner"[1]

A̱gba̱ndang A̱timi Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika wu (a̱zaghyi)
A̱gba̱ndang A̱timi Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika wu (a̱zama)

A̱byin Muná̱pyia̱ Sí̱tet (M.S. ku MS) ka ku Amerika (Shong: The United States, U.S. ku US, ku Amerika), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika (M.S.A. ku MSA) (Shong: United States of America, U.S.A. ku USA) a̱ni, yet a̱byin kya ka̱ la̱u shyia̱ di̱ vam-a̱byin Amerika A̱za hwa. Ka̱ byia̱ sí̱tet 50 ja, distrik mundundung a̱nyiung, a̱ca̱cet a̱yaateritori a̱fwuon na̱ng á̱ ku fwuop ma̱ng a̱tsak a̱byin ka di̱ yet kyang nyiung bah, Indian reservations 326, ma̱ng a̱cyuang nzwa a̱byin á̱ghyang. Ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntaa̱naai miliyon 3.8 (met a̱ma̱ntaa̱naai miliyon 9.8), kikya yet a̱tat ku a̱naai ka̱ swak ma̱ a̱mgba̱m shi kyai a̱byin mi̱ swanta hu. Muná̱pyia̱ Sí̱tet hu byia̱ a̱junjung a̱gi̱gak ma̱ng Ka̱na̱da di̱ fam a̱za hu ma̱ng Mikziko di̱ fam a̱tak hu, a mbeang a̱cyuang a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng Kuba, Roshiya, ma̱ng Ba̱hamat hu.[2] Ma̱ng shi á̱niet ku swak miliyon 331 a̱ni, kikya si̱ yet a̱tat mi̱ shi á̱niet mi̱ swanta hu. A̱keangtung nka ka, kikya yet Washington, D.C., a̱wot a̱gba̱ndang a̱keang nka wu a̱ swak mi̱ shi a̱ni wa A̱keang New York.

  1. An Act to Make the Star-Spangled Banner the national anthem of the United States of America" (di̱n Shong). H.R. 14, Ta̱m Zwat Tsat 3, 1931. 71st United States Congress.
  2. "Countries with Which the US Shares Maritime Borders".