Jump to content

Si̱tet muna̱pyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Si̱tet muna̱pyia̱
form of government
Tafastate Jhyuk
Vocalized nameמְדִינַת שִׁלְטוֹן מָאֳחָד Jhyuk
Yet a̱fi̱pfederal system, si̱tet mundundung Jhyuk

Si̱tet muna̱pyia̱ (ku A̱byin muna̱pyia̱) yet si̱tet a̱wa wa nang á̱ nyia̱ tyok da̱ nji á ngyei vam nyiung hwa a̱ni da̱nang a̱gwomna̱ti a̱ka̱wa̱tyia̱ ba, bibya byia̱ cet hu ku swak si̱ kuzang a̱ni. Sí̱tet muna̱pyia̱ vwuon ma̱ng si̱ mundundung nang á̱ ka ngyei sí̱tet mundundung a̱ni.

Ta̱si̱la Bibyin Muna̱pyia̱ (A̱sa̱khwot bula) ma̱ng Bibyin Mundundung (A̱sa̱khwot a̱shyim a̱kwop)
Vak tyai tung-ndung ku ka̱u nfam-a̱byin.