Si̱tet mundundung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
si̱tet mundundung
form of government
Tafafederal system, political union Jhyuk
Kapfederalism Jhyuk
Has causeinterstate agreement Jhyuk
Manifestation offederal system Jhyuk
Yet a̱fi̱pSi̱tet muna̱pyia̱ Jhyuk

Si̱tet mundundung yet a̱byin kwai-nfwuo wa a̱ byia̱ za̱kwa tung ndung a̱yaaprovin, a̱yaasi̱tet, ku nfam-a̱byin ghyáng na nyian tyok á̱pyia̱ nna di̱n kap a̱ni tazwa a̱gwomna̱ti mundundung a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱nyiung (swat mundundung). Mami a̱byin mundundung, shi yong nyian tyok a̱pyia̱ kuzang a̱si̱tet a mbeang ka̱u ncet tsi̱tsak mba ma̱ng a̱gwomna̱ti a̱ka̱wa̱tyia̱ ba, á̱ ni̱ mkpa di̱ cam a̱byin nang á̱ si̱ mi̱n shai a̱ni bah di̱n vak nyia̱ shi̱ri̱ya di̱ fam ghyang, a̱yaasi̱tet ba ku sot kwai-nfwuo á̱niet na mundundung. Mat a̱nia, a̱byin mundundung yet ghwughwu a̱gwomna̱ti ghyang hwa nang á̱ ni̱ nka̱u a̱gba̱mgbam cet tsi̱tsak á̱niet ba̱ ba̱ng tyok ma̱ka̱wa̱tyia̱ ba ma̱ng nfam-a̱byin nvwuon na̱ yet nkap a̱ni si̱sak nang kuzang fam-a̱byin na ba̱ng cet nyia̱ tyok ghyang tazwa nkyang a̱mali nhu na.

Ta̱si̱la Bibyin Muna̱pyia̱ (A̱sa̱khwot bula) ma̱ng Bibyin Mundundung (A̱sa̱khwot a̱shyim a̱kwop)
Vak tung ndung ku ka̱u nfam a̱byin

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]