Swup Petrykivka

Neet di̱ Wikipedia
Swup Petrykivka
style of painting
Tafadecorative painting Jhyuk
Yet kapMasterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Jhyuk
A̱byinYuki̱ren Jhyuk
A̱byin neetYuki̱ren Jhyuk
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, National Inventory of Intangible Cultural Heritage of Ukraine Jhyuk
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00893, https://ich.unesco.org/fr/RL/00893, https://ich.unesco.org/es/RL/00893, https://ich.mkip.gov.ua/inheritance/df6bf7c2-1196-45a0-802c-2141ab6e8c0e Jhyuk

Swup Petrykivka (ku "Petrykivka"; Yuki̱ren: Петриківський розпис ) yet tangka̱i swup sham-a̱vwuo taada Yuki̱ren hwa, ku neet a̱bakeang Petrykivka mi̱ Oblast Dnipropetrovsk a̱byin Yuki̱ren a̱ni, a̱ji wa á̱ ku nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nhu di̱ sham mbat a̱ka̱sa ma̱ng nkyang a̱mali nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng á̱na kuzang a̱tuk a̱ni. Kídee ntsa nang á̱ lyen a̱ni tazwa tangka̱i swup huni neet di̱ sa̱ncuri 18 wu wa, a̱wot ku si̱ ya a̱son ku si̱ tat tangka̱i nang á̱ lyen a̱zafwun ka a̱ni.

Nkyang na nang tangka̱i swup á̱niet huni byia̱ a̱ni na̱ khap nhu ma̱ng ghyáng hwa yet ndyuut kywat nhu na, lyen nyia̱ ta̱m ma̱ng kyangswup ku vwuon ma̱ng ghyáng a̱ni, ma̱ng a̱sai a̱beam taada (á̱nietswup a̱zafwun ba ni̱ nyia̱ ta̱m di̱ bibeam ku li dyundyung, shong si̱ ku byia̱ a̱sa̱khwot bula a̱ni).

Ma̱ a̱lyia̱ 2012, Ministri Taada a̱byin Yuki̱ren si̱ ka shim nyia̱ swup Petrykivka hu yet kap zwá taada Yuki̱ren nang á̱ si̱ mi̱n byiam a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ba̱ su nhu á̱ mbeang mi̱ Lyulyoot A̱kwonu Nzwá Taada nang Á̱ si̱ mi̱n Byiam a̱ni si̱ UNESCO ma̱ a̱lyia̱ 2013.[1] Swup Petrykivka ku bai yet "brand" mi̱ taada á̱niet Yuki̱ren ji, a̱wot á̱nietnta̱mbwak a̱bakeang Petrykivka ba, bibya si̱ byia̱ zwunzwuo-a̱bwuang "Petrykivka" ji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "UNESCO Culture Sector - Petrykivka decorative painting as a phenomenon of the Ukrainian ornamental folk art".