Jump to content

Yuki̱ren

Neet di̱ Wikipedia

Yuki̱ren
Україна (Yuki̱ren)

A̱keangtung Kyip
Shi kyai 603,628 km²
Shi á̱niet 48,457,102 ab. (2001)

A̱bwom a̱byin: "Державний Гімн України"
Derzhavnyi Himn Ukrainy
"A̱bwom a̱byin Yuki̱ren"

A̱byin Yuki̱ren (Yuki̱ren: Українa "Ukraïna") yet a̱byin kya di̱ fam-a̱byin A̱tyin Yurop. Kikya yet a̱byin a̱feang ka̱ swak ma̱ng shi kyai a̱byin mi̱ Yurop lilyim Roshiya, ma̱ng a̱nyan wa ka̱ byia̱ a̱gi̱gak di̱ nfam a̱tyin ma̱ng a̱za-a̱tyin na. Yuki̱ren ka mbyia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Byelarut di̱ fam a̱za; Polan, Sulovakya, ma̱ng Hongga̱ri di̱ fam jenshyung hu; Romaniya mbeang Moli̱dovadi̱ fam a̱tak; a̱wot ku si̱ byia̱ lang khwong a̱sa̱khwot ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot Azov hu ma̱ng A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot wu. A̱byin Yuki̱ren ngaat ka̱ si̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 603,628 (met a̱ma̱nta 233,062), a̱wot ka̱ si̱ a̱byin a̱ni̱nai ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet a̱ni mami Yurop lilyim Si̱pen. A̱keangtung a̱byin ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi a̱ni, nggu wa yet Kyip.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]