A̱na̱ndan

Neet di̱ Wikipedia
A̱na̱ndan
inner planet of the Solar System, inferior planet
Yet kapinner Solar System Jhyuk
Byia̱ ta̱mterraforming of Venus, colonization of Venus Jhyuk
Á̱ ku nwuak a̱lyootVenus Jhyuk
DemonymVenusian, Venerian, Venusano, Vénusien, زُهَرِيٌّ Jhyuk
A̱vwuoinner Solar System Jhyuk
Highest pointSkadi Mons Jhyuk
Lowest pointDiana Chasma Jhyuk
Á̱ fang ma̱observations and explorations of Venus Jhyuk
Child astronomical body Jhyuk
Parent astronomical bodyMam Jhyuk
Byia̱ za̱kwaorbit of Venus, life on Venus Jhyuk
NotationVenus symbol Jhyuk
EpochJ2000.0 Jhyuk
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/venus Jhyuk
Unicode character Jhyuk

A̱na̱ndan (a̱lama: ♀) wa yet pi̱lanet feang hu kyiak neet mi̱ Mam hu. Nggu wa yet pi̱lanet a̱ka̱fan ma̱ng kyai tswazwa ka̱ nhyat ma̱ng nkyang a̱ swak mami a̱mgba̱m nvam a̱ka̱fan mi̱ Si̱tem Mam wu, a̱wot nggu wa ma̱nyin si̱ byia̱ kyai ma̱ng shi ku bai kpa̱mkpaan ma̱ng si̱ a̱kpa̱ndang hyia̱k nggu wu Swanta. A̱ ni̱ tyong a̱ kaat ma̱ a̱tak (a̱zagaat bwan Swanta), a̱wot a̱ ni̱ tyai mi̱ kyai tswazwa Swanta hu nci̱ri̱ng kpa̱mkpaan ma̱ng Mam hu, ku nang "a̱ta̱ngwat tsotson" ku nang "a̱ta̱ngwat jenshyung" ka. Ku nang a̱nia wa ku ma ndi ma̱ng Makyuri, A̱na̱ndan tyai a̱ swak ba̱t, ma̱nang nggu wa yet kyang tat ku sai a̱ swak kuzang mi̱ kyai tswazwa Swanta hu a̱ma̱lyim Zwat ji ma̱ng Mam hu, a̱ sai a̱kyenkyai a̱nkyai lan kuzang pi̱lanet taada ku tai a̱ta̱ngwat a̱ni ku a̱ta̱ngwat ka̱ yong di̱ tyan jhyiung a̱ni. Ma̱ng tangka̱i tyai a̱hwa mi̱ kyai tswazwa Swanta hu, A̱na̱ndan ku yet kyang tai ma̱ng a̱tsatsak kyang wa mi̱ nkhang á̱nietbishyi, mi̱ a̱yaataada mba ma̱ng lyen á̱ta̱ngwat.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]