A̱sham Nkhang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱sham Nkhang
literary genre, kwaa̱mbwat khwi
Subclass ofkwaa̱mbwat khwi, biography Jhyuk
Yet kapKpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Jhyuk
A̱lyoot a̱gwomna̱ti ku mbyinεὐαγγέλιον Jhyuk
A̱tsak a̱pyia̱ a̱lyiat wuYesu Jhyuk
A̱lyem ta̱m ku a̱lyootAramaic languages, Ancient Greek Jhyuk

A̱sham Nkhang ka (á̱kpa: A̱ka̱sham Nkhang na) fa:

  1. Nang san swuan á̱niet neet da̱ khwu nat swuan sang sangba̱p.
  2. Nang Yesu Kristi na cong ma̱ng a̱sai nfwuo wu a̱ni.
  3. A̱sham Nkhang a̱naai na̱ tsa A̱fai La̱pa̱nu (A̱li̱ka̱uli) wu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]