Diego Velázquez

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Diego Velázquez
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱sam Jhyuk
A̱byin mbyinSi̱pen Jhyuk
A̱lyoot mbyinDiego Rodríguez de Silva y Velázquez Jhyuk
A̱lyoot nang á̱ ku tyia̱ ngguDiego Jhyuk
A̱lyoot kyangbwakRodríguez Jhyuk
Second family name in Spanish nameVelázquez Jhyuk
A̱tuk mbyin6 Zwat A̱taa 1599 Jhyuk
A̱keang mbyinSeville Jhyuk
Date of baptism6 Zwat A̱taa 1599 Jhyuk
A̱tuk kwi6 Zwat A̱ni̱nai 1660 Jhyuk
A̱keang kwiMadrid Jhyuk
A̱vwuoniatMadrid Jhyuk
A̱tyia̱João Rodrigues da Silva Jhyuk
A̱yangJerónima Velázquez Jhyuk
A̱tyunswatJuana Pacheco Jhyuk
NggwonFrancisca de Silva Velázquez y Pacheco Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niSpanish Jhyuk
Ta̱mpainter, artist Jhyuk
Cuk ji a̱ ku ba̱ng a̱nicourt painter, Great Lodging Master of the Palace Jhyuk
NggwonmyiamTomás de Aguiar Jhyuk
A̱tyutyietFrancisco Pacheco Jhyuk
SponsorPhilip IV of Spain Jhyuk
A̱guguutBaroque Jhyuk
Za̱nang nang gu ku san a̱niOrder of Santiago Jhyuk
Depicted bySelf Portrait Jhyuk
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired Jhyuk
Facial hairhooked mustache Jhyuk
Artist files atFrick Art Reference Library, Smithsonian American Art and Portrait Gallery Library Jhyuk
Described at URLhttps://www.uffizi.it/en/video/velazquez-at-the-uffizi Jhyuk

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (á̱ ku nyia̱ nggu ba̱ptisman mi̱ Zwat A̱taa 6, 1599 – Zwat A̱ni̱nai 6, 1660) ku yet a̱tyuswup nghwughwu a̱byin Si̱pen wa, a̱tyunyia̱ ghwughwu a̱ ku shyia̱ a̱zanson a̱ni mi̱ tutu shi̱ri̱ya A̱gwam Philip IV a̱si̱ bibyin Si̱pen ma̱ng Potuga, ma̱ng a̱si̱ Ce Zi̱nariya A̱si̱pen hu. A̱ ku yet a̱tyunyia̱ ghwughwu wa a̱ nyia̱ ta̱m ma̱nyin nggu da̱ a̱cak Baroque ka (c. 1600-1750). A̱ ku ntsa swup ghwughwu a̱ca̱caat ma̱ng sa̱la̱u tenebris ji, a̱wot a̱ si̱ kin tsa ta̱bat byii̱k za̱kwa nggu ji di̱ nvak a̱tutuk ta̱m kyangswup nggu hu. A mbeang nneap nyia̱ mi̱ nyia̱ nkhang gbangbang ma̱ng yet a̱tsatsak di̱ fam taada ma̱ a̱di̱di̱t, a̱ si̱ swup nghwughwu ma̱ a̱di̱di̱t á̱si̱ kyangbwak a̱gwam Si̱pen ma̱ng á̱kunak a̱byin na, a̱mgba̱m nkyang nani á̱ tung á̱ si̱ tyia̱ mami kwambwat ta̱m a̱gwak nggu hu Las Meninas (1656).