Francisco de Goya

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Vicente López Portaña - el pintor Francisco de Goya.jpg

Francisco José de Goya y Lucientes (30 Zwat Tsat 1746 – 16 Zwat Nyaai 1828) ku yet a̱tyuswup nghwughwu cat ma̱ng a̱tyutsot nkwambwat wa a̱ ku neet a̱byin Si̱pen. Á̱ ku fa nggu wa yet a̱tyunyia̱ nghwughwu a̱byin Si̱pen a̱ swak konyan ma̱ng yet a̱tsatsak a̱ni mi̱ di̱ ngaan sa̱ncuri 18 hu ma̱ng di̱ ntsa sa̱ncuri 19 hu. A̱ka̱swup nghwughwu nggu na, nghwang, ma̱ng ya̱zut nggu a̱mgba̱m ntyai ta̱ngam mi̱ ta̱ngam nfwuo mi̱ nkhang di̱n jen a̱ja a̱wot ba̱ si̱ laai a̱tsatsak á̱nietswup nghwughwu sa̱ncuri 19 ma̱ng 20 ba. Ma̱ a̱di̱di̱t ka ngyei Goya a̱ngaan ka ma̱ Á̱khwukhwop A̱yaagwak ba ma̱ng a̱son ka ma̱ á̱si̱ mam a̱fwun ba.