Kyangntyei nkyang

Neet di̱ Wikipedia
kyangntyei nkyang
Tafaphysical tool, container, archaeological artifact Jhyuk
Byia̱ ta̱mstorage Jhyuk
Containsphysical object Jhyuk
Byia̱ za̱kwagross weight, tare weight, net weight, volume Jhyuk
Nkyangtyei-nkyang nang á̱ nyia̱ ma̱ng a̱ka̱kurung a̱ni nang á̱ ndyiai mat á̱ nyia̱ khám ma̱ng á̱na mi̱ Kenya.
A̱ceang A̱maya mi̱ Mikziko nang á̱ ku tat a̱ni á̱ si̱ tyai kpa̱sai.
A̱kuzut a̱ga̱nga̱ng a̱kwali.
Tsaai kungkup a̱ma ji̱ kwok a̱ceang ta̱nki ka̱ byia̱ shi a̱swap mita 6 (kpaí 20) ma̱ng a̱ganng a̱ceang shyei nkyang ma̱ng nkyangcung vwuon ma̱ng a̱kup zwunzwuo.
A̱ca̱cet kyangtyei-nkyang tsi̱tsak-nvak, á̱ ka nyia̱ ta̱m ma̱ng á̱na ma̱tai mi̱ a̱ka̱vwuonta̱m nok nkyang mat ba̱ng, shyei, ma̱ng saai a̱jojot nkyang na̱ tai a̱sa̱khwot a̱ni, á̱si̱ na̱ nwai li nang a̱sa̱khwot ba̱t ba, á̱si̱ na̱ li a̱tutuk a̱ni, ku á̱kpa̱u nkyang.

Kyangntyei nkyang hu (á̱kpa nkyangtyei nkyang na), yet kuzang tangka̱i a̱gban ku a̱feam ku ba̱ng nkyang jhyang nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng á̱na a̱ni mat saai nkyang, tyei nkyang a̱mami, shyei nkyang, mbeang ghwut ma̱ng nkyang nkat ndyo bibyin nta.[1] Á̱ cok nkyang na nang á̱ saai di̱ kyangtyei-nkyang da̱ á̱ma̱nta ma̱ a̱di̱di̱t mat nang na̱ shyia̱ mami nkikya a̱ni. Di̱n jen ma̱ a̱di̱dit, á̱ ni̱ jhyi nkyangtyei-nkyang ma̱ng nkyang na̱ maai labeang nia ku á̱si̱ na̱ byia̱ cet a̱ni ba̱t.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Soroka, W (2008). Illustrated Glossary of Packaging Terms. Institute of Packaging Professionals. p. 51. ISBN 978-1-930268-27-2.