Papwa Gini A̱fai

Neet di̱ Wikipedia

A̱byin Papwa Gini A̱fai (PGA̱; Tok Pisin: Papua Niugini; Hiri Motu: Papua Niu Gini; Krio A̱na̱nwuai A̱sa̱khwot Torres: Dhaudhai Niu Gini; Meriam Mir: Op Deudai; Shong: Papua New Guinea /ˈpæp(j)uə ... ˈɡɪni, ˈpɑː-/, ku A̱M: /ˈpɑːpwə-, ˈpɑːpjə-, ˈpɑːpə-/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang A̱byin Sa̱t Papwa Gini A̱fai (Tok Pisin: Independen Stet bilong Papua Niugini; Hiri Motu: Independen Stet bilong Papua Niu Gini; Shong: Independent State of Papua New Guinea), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Osheniya ka̱ yet kap fam a̱tyin a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Gini A̱fai ka̱ si̱ ka byia̱ bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot nta di̱ kyai a̱sa̱khwot hu mi̱ Melana̱siya (fam a̱byin ghyang di̱ fam a̱tak-jenshyung A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu di̱ fam a̱za a̱byin A̱strelya). A̱keangtung nka ka̱ shyia̱ di̱ khwong kyai a̱sa̱khwot fam a̱tak-a̱tyin hu, kikya á̱ ngyei Port Moresby. Kikya yet a̱byin a̱tat ka̱ swak ma̱ng shi ka̱ yet a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot a̱ni, ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 462,840 (met a̱ma̱ntanaai 178,700).

Tyiang a̱toot shi a̱byin Papwa Gini A̱fai
A̱lama a̱byin Papwa Gini A̱fai
Ta̱si̱la a̱byin Papwa Gini A̱fai

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]