Rembrandt

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Rembrandt van Rijn - Self-Portrait - Google Art Project.jpg

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15 Zwat A̱natat 1606 – 4 Zwat Swak 1669), di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ sii ngyei Rembrandt ma̱ a̱hyohyoot a̱ni, ku yet a̱tyuswup nghwughwu, a̱tyutsot nkwambwat ma̱ng a̱tyughwang mi̱ ghwang Ce Zi̱nariya a̱byin Holan wa. A̱ ku yet a̱tyubyia̱ a̱shyim á̱di̱dam ma̱ng a̱gwak a̱saat di̱ nyinyiit seang nkhang a̱tat, da̱ a̱ka̱nyiung, á̱ fa nggu nang a̱tyonyiung mami a̱ca̱cet á̱nietnyia̱ nghwughwu nwuan ba̱ swak ma̱ng shi a̱ni mi̱ a̱mgba̱m nkhang nyian nghwughwu, a mbeang a̱tyu a̱ swak ma̱ng yet a̱tsatsak di̱ nkhang nyian nghwughwu A̱doci na.