Sot Á̱nietkhwi Katolika

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱bandang Cot katolika ma̱ng Ta̱cyia̱/Swanta.

Sot Á̱nietkhwi Katolika ji, á̱ ka ngyei Sot Á̱nietkhwi Katolika Rom a̱ni, ja yet cod ku sot á̱nietkhwi Krista ji swak ma̱ng shi a̱ni, ma̱ng A̱katolika ba á̱ ku nyia̱ mba ba̱ptisman a̱ni ba̱ ba̱ng tat biliyon 1.3 mi̱ swanta hu a̱mgba̱m mi̱ di̱ a̱lyia̱ 2019. Nang kuntyin bibyin swanta ku swak kuzang di̱ khwop ma̱ng shi ku si̱ shyia̱ di̱ nnyia̱ ta̱m neet di̱n jen gbangbang a̱ni, ji̱ si̱ ka ntat song di̱ nkhang ma̱ng ya a̱son tat-a̱ghyi Fam Jenshyung hu. Sot á̱nietkhwi ji byia̱ susot á̱nietkhwi 24 á̱ ku khap á̱ sak a̱ni ma̱ng a̱yaadiyosi̱t 3,500 ma̱ng a̱yaapaci mi̱ swanta hu a̱mgba̱m. Paparoma wu, a̱nyan wa yet bishop Rom wu a̱ni, wa yet a̱kwak a̱son a̱yaapasto sot á̱nietkhwi ji. Cuk bishop Rom ji, nang á̱ ndyen nang A̱za̱za̱rak Nwuan wu, wa yet cet a̱ka̱wa̱tyia̱ ku nyia̱ tyok tazwa sot á̱nietkhwi ji. Vam hu ku kwak A̱za̱za̱rak Nwuan wu a̱son ka a̱ni, Kuriya Rom ji, byia̱ a̱ca̱cet a̱yaaofit nji mami A̱gba̱ndang A̱keang Vatikan wu, a̱da̱dei tamm a̱byin a̱ghyang mami Rom, mi̱ zang wa Paparoma wa yet A̱kwak A̱son A̱byin wu.