A̱tyin Yurop

Neet di̱ Wikipedia
A̱tyin Yurop
geographic region
Yet kapYurop Jhyuk
Á̱kum a̱lyoot東欧, 동구 Jhyuk
Coordinate location49°0′0″N 31°0′0″E Jhyuk
Coordinates of easternmost point49°15′37″N 40°13′42″E Jhyuk
Coordinates of northernmost point68°40′10″N 43°24′1″E Jhyuk
Coordinates of southernmost point41°14′10″N 25°17′6″E Jhyuk
Coordinates of westernmost point50°15′7″N 12°5′28″E Jhyuk
Á̱ fang ma̱Eastern European studies Jhyuk
Nkhanghistory of Eastern Europe Jhyuk
Sa mat tá̱si̱laCategory:Maps of Eastern Europe Jhyuk
Map
Ghwughwu di̱jita si̱ Yurop, nang á̱ jwaat nwuan hu di̱ fam a̱tyin vam a̱byin hu a̱ni.

A̱tyin Yurop yet a̱bafam kya mi̱ vam-a̱byin Yurop hu. Nang a̱lyoot nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nka di̱ nkyang vwuon a̱ni, ka̱ byia̱ nfa ma̱ a̱di̱di̱t da̱ a̱lyiat kwai-nfwuo-á̱niet, lili-a̱byin, nwap, taada, ma̱ng swan-ndung á̱niet ma̱ng yaan kaswuo mba ji. Fam-a̱byin hu ngaat kyiak neet mi̱ Tsutsok Urat ji di̱ fam a̱tyin hu ba̱ng si̱ nat a̱gi̱gak Polan ma̱ng Romaniya.[1] Ngwa̱i a̱lyiat ma̱ a̱di̱di̱t ni̱ mbeang bibyin nang Belarut, Roshya, ma̱ng Yuki̱ren ma̱nang ngwa̱i a̱lyiat jhyang na̱ ghyuai di̱ cyam bibyin ghyáng ni̱ mbeang Buli̱gariya, Ri̱pobi̱lik Cekya, Honggi̱ri, Ma̱li̱dova, Polan, Romaniya, ma̱ng Si̱lovakya meang.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Regions of Europe: Eastern Europe". Retrieved 1 Zwat A̱taa 2023.
  2. "Eastern Europe". Retrieved 1 Zwat A̱taa 2023.