Jump to content

Belarut

Neet di̱ Wikipedia
Ri̱pobi̱lik Belarut
Рэспубліка Беларусь (Belarut)

Республика Беларусь (Roshiya)

Ta̱si̱la a̱byin Belarut
Tuta a̱byin Belarut
A̱lama a̱byin Belarut

A̱byin Belarut, (a̱lyem Belarut ma̱ng Roshiya: Беларусь, yei Belarut: /bʲɛlaˈrusʲ/, yei Roshiya: /bʲɪlɐˈrusʲ/; Shong: Belarus /ˌbɛləˈruːs/; á̱ ku ngyei a̱wot á̱ ni̱ ka ngyei Byeloroshiya, neet a̱lyem Roshiya Белоруссия Byelorussiya), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Belarut wu (a̱lyem Belarut: Рэспубліка Беларусь, Ryespublika Byelarus; Roshiya: Республика Беларусь, Respublika Byelarus; Shong: Republic of Belarus), yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng keang di̱ tityak a̱ni di̱ fam a̱byin A̱tyin Yurop. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Roshiya di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Yukren di̱ fam a̱tak hu, Polan di̱ fam jenshyung hu, ma̱ng Lituweniya a mbeang Latviya di̱ fam a̱za-jenshyung hu. Ka̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 207,600 (met a̱ma̱ntanaai 80,200) ma̱ng shi á̱niet miliyon 9.3. A̱byin Belarut kya yet 13 ma̱ng shi kyai a̱byin ma̱ng 20 ma̱ng shi á̱niet mami Yurop. Á̱ ka̱u a̱byin ka di̱ nfam a̱byin a̱natat hwa. A̱keang Minsi̱k kya si̱ yet a̱keangtung nka ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi ma̱ a̱byin ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]