Kinshasa

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nwuan lang kyai tswazwa a̱keang Kinshasa

Kinshasa wa yet a̱keangtung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱tyaat wu ma̱ng Ri̱pobi̱lik a̱si Konggo. Ma̱ng a̱kpa á̱niet miliyon swak ma̱ng a̱fwuon (15,000,000), mi̱ fang hu nang á̱ nyia̱ ma̱ a̱lyia̱ cyikwop nswak nfeang ma̱ng nswak nfeang a̱ni (2020). Nggu wa byia̱ á̱kpa á̱niet a̱ nswak mi̱ Afrika.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]