Itambut

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱mun nghwughwu Itambut
A̱byia̱k Bosi̱forut

A̱keang Itambut ({{errorTa‌̱mpi‌̱let:Main other|Audio file "tr-Istanbul pronunciation.ogg" not found}}Ta‌̱mpi‌̱let:Category handler ): /itambud/, Turkiya: İstanbul /isˈtanbuɫ/

yei Turki

), á̱ ku ngyei Kwonstanti̱noput gbangbang a̱ni, kikya yet a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi ma̱ a̱byin Turkiya, a̱ si̱ ka ngyet a̱tyia̱ka̱u naat mbwuot a̱yaabwuang, taada ma̱ng nkhang gbangbang. A̱keang ka swan nfam nfeang a̱na̱nwuai Bosi̱porut na, ka̱ si̱ ka nshyia̱ mi̱ Yurop mbeang A̱siya meang, a̱wot ka̱ si̱ byia̱ shi á̱niet ba̱ swan mami nka ku swak miliyon 15 a̱ni. Si̱ a̱hwa si̱ yet %19 a̱mgba̱m á̱niet a̱byin Turkiya ba. A̱keang Itambut kya yet a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi á̱niet mi̱ Yurop a̱ni, a̱wot ma̱nang gu yong tazwa nvam-a̱byin nfeang a̱ni, a̱tyia̱ka̱u naat mbwuot a̱bwuang ma̱ng nkhang nggu ka ka̱ yet a̱yaakpa a̱feang mami a̱yaakpa a̱tat shi á̱niet nggu ba a̱ni shyia̱ mami Yurop ma̱nang a̱kum ka si̱ shyia̱ A̱siya. Ma̱nang Itambut yet a̱keang nvam-a̱byin ku ma̱ a̱di̱di̱t wa a̱ni, a̱keang Moskova kya si̱ yet si̱ ka̱ swak ma̱ng shi ka̱ shyia̱ a̱gba̱mgbam mami Yurop a̱ni. Itambut wa yet a̱gba̱ndang a̱keang swanta 15 a̱ swak ma̱ng shi a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]