Jump to content

A̱tak-a̱tyin Yurop

Neet di̱ Wikipedia
A̱tak-a̱tyin Yurop
geographic region
Yet kapYurop Jhyuk
Located in/on physical featureYurop Jhyuk
Coordinate location44°20′0″N 23°49′0″E Jhyuk
Sa mat tá̱si̱laCategory:Maps of Southeastern Europe Jhyuk
Map
Ta̱si̱la A̱tak-a̱tyin Yurop.

A̱tak-a̱tyin Yurop ku Yurop A̱tak-a̱tyin (A̱A̱Y) yet a̱bafam kya Yurop di̱ lili-a̱byin, ka̱ byia̱ ma̱ nka A̱yaaba̱li̱kan ba, mbeang nfam-a̱byin na̱ shyia̱ di̱ hyia̱k a̱ni ma̱ng nkyai a̱sa̱khwot na̱ byia̱ bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni. Bibyin ku yong ma̱sa̱t ma̱ng bibyin nang á̱ mi̱ mbeang fam-a̱byin hu, huhwa yet A̱li̱beniya, Bwosi̱niya ma̱ng Heri̱zegovina, Buli̱gariya, Ki̱roweshya (á̱ ni̱ mbeang ma̱ A̱ka̱wa̱tyia̱ Yurop di̱n jen jhyang), Kuburut (á̱ ka mbeang ma̱ A̱siya Jenshyung di̱n jen jhyang), Helat (á̱ ka mbeang di̱ fam-a̱byin A̱tak Yurop ku shyia̱ mi̱ gak di̱n jen jhyang), Kosovo, Ma̱ntenegi̱ro, Ma̱kidoniya A̱za, Romaniya (á̱ ka mbeang ma̱ A̱tyin Yurop di̱n jen jhyang), Sa̱ri̱bya, ma̱ng kap Turukya ku shyia̱ mami Yurop a̱ni (á̱ ka mbeang di̱ fam-a̱byin A̱tak Yurop ku shyia̱ mi̱ gak a̱ni di̱n jen jhyang, mbeang fam Jenshyung A̱siya ma̱ng a̱kum kap a̱byin ka). Jen jhyang, á̱ mun ntyei Ma̱li̱dova (á̱ ka mbeang ma̱ A̱tyin Yurop) ma̱ng Si̱loveniya (á̱ ka mbeang ma̱ A̱ka̱wa̱tyia̱ Yurop di̱n jen jhyang). A̱ca̱cet a̱ka̱keang na na̱ swak ma̱ng shi a̱ni, ni̱nia yet Itambut, Atina, Bukha̱ret, Sofiya, ma̱ng Beli̱gi̱ret.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]