Sa:Bibyin A̱tyin Afrika

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "Bibyin A̱tyin Afrika"

Ngwat 10 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 10.