Jump to content

Ka̱rakat

Neet di̱ Wikipedia

Ka̱rakat (/kəˈrækəs, -ˈrɑːk-/, Pani̱t: [kaˈɾakas]), yei balyiam nshan Santi̱yago de León de Ka̱rakat (CCS), wa yet a̱vwuotung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ si̱ Venezwela, ma̱ng a̱kawatyia a̱vwuo a̱ si̱ Meti̱ropolitan mi Ka̱rakat (ku a̱gba̱ndang Ka̱rakat). Ka̱rakat wa khyiak a̱byeam A̱ghyui Gwairi̱ si̱ a̱za fam a̱byin hu, tsatsak A̱nian Ka̱rakat wu ma̱ng tswutswok si̱ Jok Venezwela(Cordillera de la Costa). A̱nian wu shyia̱ kpa̱nkpaan ma̱ng A̱ghyui Ka̱ri̱biyan wu, ka ka̱u neet mi jok ji na tat a̱kut 2,200-a̱swap-mi̱ta (7,200 ft) tswutswok, Cerro El Ávila; ma a̱tak ka á̱ mbyia̱ kpam a̱yaagut ma̱ng tswutswok. Ma Fam Meti̱ropolitan si̱ Ka̱rakat wu byia̱ byimak a̱kpa shim tat milion 5 a̱nietnswat.

Ka̱rakat
A̱gba̱ndang a̱gaat
Santiago de León de Caracas
(Neet matyin, a̱myian si nat a̱yak) Plaza Venezuela; Plaza Francia; Parque Cristal mi Los Palos Grandes; Nuestra Señora de Lourdes A̱li khwi; Parque A̱kawatyia a̱vwuomyim
Lilyuut ngan:

La Sucursal del Cielo

La Ciudad de la Eterna Primavera

La Odalisca del Ávila

La Sultana del Ávila

A̱tsan:

Seguid El Ejemplo Que Ka̱rakat Dio. ( Da khwi si̱sak ji Á̱ka̱rakat ba ntak a̱ni.)

Ka̱rakat

Shyia mi Venezwela ma̱ng A̱tak A̱merika

Mmak tyan: 10°28′50″N 66°54′13″W
A̱byin Venezwela
Si̱set Sa A̱gba̱ndang A̱keangtung
Shya 25 July 1567
A̱tyoshya Diego de Losada
A̱gwamna̱ti
• Tankai Muna̱pyia-Mayor
• Vam A̱gwamna̱ti a̱ si̱ Sa A̱gba̱ndang A̱keangtung
• Tyok A̱gwamna̱ti hu Jacqueline Faría
Sa
• A̱gba̱ndang a̱vwuomuna̱pyia 433 km2 (167 sq mi)
• Meta̱ro 4,715.1 km2 (1,820.5 sq mi)
A̱kpai 900 m (3,000 ft)
Shi a̱swap 1,400 m (4,600 ft)
Lat a̱swap 870 m (2,850 ft)
A̱kpa

(2022)

• A̱gba̱ndang a̱keangtung 3,242,000
• Meta̱ro 8,956,813
Á̱ta̱nyeang Caraquenian (Pani̱t: caraqueño (m), caraqueña (f))
sot njen UTC−4 (VET)
Zwunzwuo li̱lak 1000–1090, 1209
Sa li̱lak 212
ISO 3166 li̱lak VE-A
Bat a̱taniang hu www.caracas.gob.ve
Sá ji ma̱ng ntyan a̱kpa hu na yet ba̱ntyan a̱chwuang si̱sá a̱fwoun hwa (nang á̱ nhyia̱ tazwa ka) ku si̱ cit Sá Meti̱ropolitano

Nkhyang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Bu nwuan: Vaknjen si̱ Ka̱rakat

Jen nang á̱ si̱ nshya a̱keangtung ka mi̱ 1567, A̱nian Ka̱rakat ku shi a̱kpa ma da a̱za̱ra̱k á̱niet cit a̱byin bibya. Francisco Fajardo, ngwon a̱kwak a̱son shan Pani̱t ma̱ng Guaiqueri cacica, a̱tyu a̱ ku neet Ma̱garita, a̱ si̱ nwuo vwuot a̱kavwuo nswat mi sa si̱ La Guaira ma̱ng a̱nian Ka̱rakat tsitsak 1555 ma̱ng 1560. Fajardo si̱ mak a doot ma̱ng Khap mi a̱nian mi 1562 li̱yim a̱kakeang ku tsa nok a̱ byeam a̱sa̱khhwot na ku si̱ kyiat a̱ni, a̱wot na ku labeang bah: a̱za̱ra̱k á̱niet byia̱ swat tyok Terepaima̱ ma̱ng Guaikaiuro bya ku bai ba̱ si̱ bi̱ri̱m nna. Swat nyinyang Fajardo's 1560 a̱ ku hu nang Hato de San Francisco, ma̱ng mak gyang mi 1561 mbwak Juan Rodríguez de Suárez á̱ ku yai Villa de San Francisco, a̱wot ma̱ng á̱niet a̱ byabya si̱ min a̱ bi̱ri̱m nhu. A̱niet nswat Ka̱rakat ngaan ba ku neet Koro hwa, a̱gba̱ndang a̱keangtung Jaman a̱ si̱ Klein-Venedig á̱ ku cit a̱beam kai a̱sa̱khwot nsi̱ a̱fwun gak Colombi̱ya–Venezwela; neet ma̱ng 1540s, tyok cit a̱vvwuo wu ku yet si̱ de facto a̱niet Pani̱t ku chong ma̱ng tyok hu. Chyok nat atyin Koro ka, susot Á̱pani̱t si̱ kpaat a̱kakeang mami a̱ka̱sa mami mun ma̱ng Ba̱mkwasimeto ma̱ng Valahya ba sii̱ ntat a̱nian Ka̱rakat hu.

A̱toot Nkyangtam[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Nbeang lyen

A̱kpang ka ni ca̱t á̱ shyip nkaa. (zwat swat ma̱ng sweang 2022)

Á̱ nyi tam ma̱ng a̱toot nkyangtam wu mi 1591. Simón de Bolívar, á̱yaatyiakhwop Venezwelan a̱tyu-sa Simón Bolívar, á̱ ku kaat gu a̱gba̱ndang tyok shei a̱lyiat ntsa Venezwelan a̱ gaat mi 1589 a̱ni. A̱ tam nang a̱kpang cok Venezwela si̱ nat tyok Pani̱t hu, ma̱ng swak a̱nia. Mi 1591, de Bolívar si̱ neap kwambwat tam da̱vwuo A̱gwam Filip II danian a̱toot nkyangtam, zan hu hwa A̱tyobishi Cedula̱ ku ntyia bwak ma a̱tuk 4 zwat a̱kubunyiung ma a̱lyia a̱ kya mi San Lorenzo. Á̱toot nkyangtam si̱ nyia tyok a̱lyoot a̱keangtung a̱kya ma̱ng a̱team á̱shong Sati̱ya̱go (St. James') a̱kaat. Á̱ tyan a̱tsatsak wu" a̱dyudyung naai gyang hwa kup a̱byin a̱zurufa, bang tsitsak a̱kashyuk nna a̱myimyit zina̱ri̱ya a̱gyang a̱ si̱ a̱ byia̱ a̱yaashong a̱team Santi̱yago; a̱wot chyeang gu ji sii̱ gaat ma̱ng satyi̱m tswuon zina̱ri̱ya". Mi ma̱ ntam a̱hwa, A̱gwam si̱ tyei Ka̱rakat nang " A̱keang ka nswak ma̱ng dyep mbeang gywai a̱pyia ma Santi̱yago de León de Ka̱rakat".

A̱bwom a̱keang ka yet Mara̱cha da Ka̱rakat, da lyuut a̱niet tswot nkyang

ter Tiero Pezzuti de Mak ma̱ng ndyuut mbwak José Sara̱biya, a̱wot á̱ si̱ cam mi 1984.

Naan bi̱byin[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ka̱rakat mun khyiak a̱kpai a̱ngba̱m nian a̱kawatyia Venezwelan ka, a̱wot ka si̱ ka̱u neet ma jok Ka̱ri̱biya bai kilomi̱ta-15 (9 mi) a̱kpai mi abyin fung El Ávila. A̱nian wu kin nshi a̱swap ma̱ng a̱di̱dai tyan, a̱wot ma̱ng li vwuon khyiak neet tsatsak 870 ma̱ng 1,043 mita̱ (2,854 ma̱ng 3,422 ft) si̱swak mak jok a̱sa̱khwot; a̱vwuo a̱kawatyia nkhyang bai shim tat 900 a̱mita̱ (3,000 a̱swap) si̱swak mak jok a̱sa̱khwot. This, along with the rapid population growth, has profoundly influenced the urban development of the city. The most elevated point of the Capital District, wherein the city is located, is the Pico El Ávila, which rises to 2,159 meters (7,083 feet).

Nfam a̱ka̱keang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ka̱rakat ka̱u nkak ma̱ng a̱ka̱keang Lati̱n (a̱lyem) A̱merika a̱gyang: ma̱ng kpam á̱niet meang ndung ma̱ng gak kai danian á̱ keang ka ma̱ng nfan. Danian si̱ huni, a̱keang ka si̱ shi ka̱tsak. Kyang a̱gade ku nwuat a̱wun a̱ni hu hwa yet shi a̱niet ba swuat ma a̱ka̱sa na sang a̱cucuk a̱ka̱nok á̱ nok ma̱ng a̱fan á̱ nkeang a̱keang ka a̱ni. Ntangka̱i a̱ka̱sa na ni á̱ ngyei rankot, nok sang, da ma sang a̱cucuk lyen tyok-a̱byin ba, ma̱ng vwuan danian sang nkyang tam, na si̱ nwuon tsatsak a̱si na shya ma A̱nian wu ca̱caat, 45% ma shi a̱kpa mi 25% nsi̱ si̱sa a̱keangtung ji min a̱ swan mi si̱sa a̱ja.

A̱ka̱watyia a̱keang wu, si ya a̱son kpankpaan ma̱ng a̱ta̱bat sa nkhyang jhyang, wa bang tyok tyan a̱tak nyiung mami naai si̱ sa a̱keang ji, si̱ ji seang a̱ kai ndung ma̱ng a̱nian wu a̱wot á̱ ku mun hu meang mi ndyia̱ swaak ma̱ng a̱ka̱bwu zwat A̱tyubishyi mi̱ a̱si̱set Mira̱nda ma̱ng La Gwari̱ra, yeiyiyei a̱chichet sá a̱keang ji nang á̱ lyen nan Gran Ka̱rakat. Mban shi a̱kpa á̱niet hu ma a̱keang ka si̱ byin a̱saat shyai-fwan nkyang ma di̱di̱t. Da ngaan wu ni, gywai tak a̱chiet a̱taituut a̱byin (Metro de Ka̱rakat) nin ya a̱son ma̱ng saat hu bat awot ma̱nini ku mun ma̱ng Los Teques Metro ma̱ng, si̱ nat a̱zason, si̱ nat a̱ shai Guarenas-Guatire Metro. Ma a̱ shai taituut a̱ka̱watyia "Ezequiel Zamora" si̱ min mun ma̱ng si̱sa Charallave ma̱ng Cúa de los Valles del Tuy ma̱ng a̱chiet a̱taituut a̱byin a̱si̱ a̱gba̱ndang a̱keangtung wu.

A̱ka̱vwuo njhyang ma a̱keang ka byia̱ cyeam grid, ku á̱ ta̱taat ma̱ng tyok cit ku á̱ ku ya a̱son mami jen a̱ka̱nok a̱ka̱keang ma centuri 20th. A̱kum a̱ka̱vwuo jhyang, ba̱ nok ma̱ng tswutswok nfan, ba̱ khwi khyiak tat a̱hwa bah, a̱wot ku si̱ tai tangka̱i nwai khywi cam a̱byin hu. Ntangka̱i a̱ka̱vwuo na byi nswap na ni a̱ ni ba̱ fwoung nyinyang a̱vwuo swai ka kuzang a̱lyia.

A̱ni̱nan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Danian fan á̱ ku nyia̱ a̱pyia a̱niet 2011 a̱ si̱ Ka̱rakat ca̱caat ( A̱keangtung Disi̱ti̱rito) ku tat á̱niet nswat milion 1.9, ma̱ng si̱sak á̱ ku tyan Sot meta̱ropotan si̱ Ka̱rakat nan milion 2.9 ma̱nang ku ndi a̱lyia 2011. Á̱niet ba̱ shi a̱kpa nswak a̱ni mba̱bya yet á̱ndum-susot wu, a̱gyang ma byi a̱gba̱ndang fang tat a̱pyia vwuon-vwuvwuon si̱ A̱shong ba, A̱cucuk a̱sa̱rai wu, Afi̱rika ma̱ng A̱siya da jen-jen. Á̱ mbyia̱ lyen-li̱lyen sotbi̱shyi A̱furo-Venezwelan. Lwui ma̱ng lap, a̱keang ka byi shi a̱kpa sosai si̱ a̱babi̱byin Venezwelan Á̱shong ma̱ng A̱siya a̱faan Venezwela á̱ ba ba̱ kparab a̱ neet neet ma kpam nkyai nunu na vwuon-vwuvwuon nang Venezwela shya a̱ni ma kuzang a̱vwuo mi Era̱si̱ya ma̱ng jen centuri̱ 20ths; in particular are descendants of Spaniards, Portuguese, Italians, Serbs, Chinese, Colombians, Germans, Syrians and Lebanese people. In 2020, the poorest 55% of the Caracas population lived on about a third of its land, in poorly-planned slums that are generally dangerous to live in and access.

Zakwa Nzwa[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Kaswuo ji shya ma̱mi Ka̱rakat mun ma̱ng nka̱npani Sa̱bit, A̱lisaaikurum, Ka̱ntí, ma̱ng a̱gyang ba.

Gwomna̱ti[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ma̱ng a̱tuk a̱ni̱naai ma zwat tsat 2000, a̱lyia li̱lyim nang á̱ ku nnwak lap cam fai si̱ tyok mi Venezwela, á̱ ku faat shiri̱ya ma̱ng Ofi̱t Gaci̱ta N° 36,906 nyia̱ danian á̱ na fang kap Metera̱politan Sa si Ka̱rakat ma̱ng hyia̱ nyia̱ chet ghyang si̱ Li̱ba̱tando, Chakao, Ba̱ruta, Ya a̱nywan, ma̱ng El Hati̱lo á̱ na nyi ba̱ntyok susot ma a̱tyocit A̱li̱kalidíya Mayori̱, vam hu shya ma̱mi a̱gba̱ndang Sa Li̱ba̱tando, mi a̱ka̱watyia a̱keang wu. Á̱ nyap Metera̱politan si̱ Sa Ka̱rakat a̱tuk mam 20 Zwat swak ma̱ng sweang 2017 mbwak tyok a̱niet-nyep ma̱ng Nan-nfwuo a̱byin si̱ Venezwela.

Zuzwuo A̱byin[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱tsatsak A̱ti̱kut: Zuzwuo A̱byin si̱ Ka̱rakat

A̱tyolyuut Nghyang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 • Correo del Orinoco (2009)
 • El Nacional (Venezuela)
 • El Universal (Caracas)
 • Diario VEA
 • Diario 2001
 • Tal Cual
 • Diario Meridiano
 • TVes
 • Venevisión
 • Vale TV
 • Venezolana de Televisión
 • Televen
 • RCTV
 • ViVe
 • Globovisión
 • Avila TV
 • Telesur
 • Canal i
 • TV Familia
 • Catia TVe
 • Meridiano Televisión
 • Asamblea Nacional Televisión
 • Ve Plus TV

A̱la̱da[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Caracas is Venezuela's cultural capital, with many restaurants, theaters, museums, and shopping centers. The city is home to many immigrants from Spain, Italy, Portugal, the Middle East, Germany, China, and other Latin American countries.

Music[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

The Simón Bolívar Symphony Orchestra is based in Caracas. Originally a youth orchestra, it is connected with the Fundación Musical Simón Bolívar (FMSB), known colloquially as El Sistema, Venezuela's social action music programme. The Guardian wrote that the orchestra represented "a message of social inclusion and the manifest power of music to bring communities together".

Sports[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Professional sports teams in the city include the football clubs Caracas Fútbol Club, Deportivo Petare, Atlético Venezuela, SD Centro Italo Venezolano, Estrella Roja FC and Deportivo La Guaira. Deportivo Petare has reached the semi-finals of international tournaments, such as the Copa Libertadores, while the Caracas Fútbol Club has reached the quarterfinals.[citation needed] Baseball teams Tiburones de La Guaira and Leones del Caracas play at University Stadium, with a capacity of nearly 26,000 spectators.

The football stadiums in the city include the Olympic Stadium, home to Caracas Fútbol Club and Deportivo La Guaira, with a capacity of 30,000 spectators, and the Brígido Iriarte Stadium, home to Atlético Venezuela, with a capacity of 12,000 spectators. In basketball, the Cocodrilos de Caracas play their games in the Poliedro de Caracas in the El Paraíso neighborhood.[citation needed]

Caracas is the seat of the National Institute of Sports and of the Venezuelan Olympic Committee. The city hosted the 1983 Pan American Games.

Fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Sa A̱ka̱watyia uni̱vasi̱ti si̱ Venezwela[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Main article: Central University of Venezuela

The Central University of Venezuela (Universidad Central de Venezuela, UCV) is a public university founded in 1721: it is the oldest university in Venezuela. The university campus was designed by architect Carlos Raúl Villanueva and declared a UNESCO World Heritage Site in 2000.

Uni̱vasi̱ti Simón Bolívar[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Main article: Simón Bolívar University (Venezuela)

The Simón Bolívar University (Universidad Simón Bolívar, USB) is a public institution in Caracas that focuses on science and technology.

Á̱ Uni̱vasi̱ti A̱gyang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 • Bolivarian Military University of Venezuela (Main Campus)
 • Universidad Católica Andrés Bello
 • Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas
 • Universidad Metropolitana
 • Universidad Nacional Experimental de las Artes [es] (UNEARTE)
 • Universidad Monteávila
 • Universidad Nueva Esparta
 • Universidad Santa Maria
 • Universidad Alejandro de Humboldt
 • Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas
 • Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
 • Universidad Bolivariana de Venezuela
 • Universidad José María Vargas
 • Universidad Pedagógica Experimental Libertador
 • Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

A̱lifang Swanta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 • British School of Caracas
 • Colegio Internacional de Caracas
 • Escuela Campo Alegre
 • International Christian School
 • Tomchei Tmimim
 • Lycée Français de Caracas – Colegio Francia

Kyangcung[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

The Caracas Metro has been in operation since 27 March 1983. With 4 lines, 47 stations and about 10 more to be constructed. It covers a great part of the city and also has an integrated ticket system that combines the route of the Metro with those offered by the Metrobús, a bus service of the Caracas Metro. In 2010, the first segment of a new aerial cable car system opened, Metrocable which feeds into the larger metro system.

A̱meang Bibyin ma̱ng Bibyin[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Susot A̱ka̱hyaai – A̱keang A̱na̱nyiuk-A̱nab[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Bu nwuan: Li̱t si̱ susot A̱ka̱hyaai ma̱ng A̱keang-A̱na̱yiuk-A̱nab A̱tak A̱merika

Ka̱rakat yet a̱hyaai ma̱ng:

 • A Coruña, Spain
 • Adeje, Spain
 • Honolulu, United States
 • Madrid, Spain
 • Melilla, Spain
 • New Orleans, United States
 • Panama City, Panama
 • Rosario, Argentina
 • Rio de Janeiro, Brazil
 • Santa Cruz de Tenerife, Spain
 • Santo Domingo, Dominican Republic
 • Tehran, Iran
 • Vigo, Spain

Chyet A̱ka̱chyet a̱gba̱ndang A̱keangtung Ibero-A̱merika[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ka̱rakat yet kap ma̱ng A̱ka̱chyet ma a̱gba̱ndang A̱keangtung Ibero-A̱merika neet 12 Zwat swak 1982.

Notes and references[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 1. ^
 2. ^ Jump up to:a b
 3. ^
 4. ^
 5. ^
 6. ^ Jump up to:a b
 7. ^
 8. ^
 9. ^ Valentina Quintero. 1998. Venezuela. Corporación Venezolana de Turismo. Caracas. 118p.
 10. ^ Jump up to:a b
 11. ^ Jump up to:a b c d e f
 12. ^
 13. ^ Jump up to:a b c d e f g h i j
 14. ^
 15. ^ John Lombardi, Venezuela, Oxford, England, 1982, p. 72.
 16. ^
 17. ^
 18. ^ Maurice Wiesenthal, The History and Geography of a Valley, 1981.
 19. ^
 20. ^