Jump to content

Dominic Yahaya

Neet di̱ Wikipedia
Dominic Gambo Yahaya
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱sam Jhyuk
A̱byin mbyinNaijeriya Jhyuk
A̱lyoot nang á̱ ku tyia̱ ngguDominic Jhyuk
A̱tuk mbyin10 Zwat Jhyiung 1950 Jhyuk
A̱lyem mbyinTyap Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niShong, Tyap Jhyuk
Ta̱mtribal chief Jhyuk

A̱gwam Sir Dominic Ga̱mbo Yahaya KSM (byin 10 Zwat jhyiung 1950) wa yet a̱tyuba̱ngtyok A̱byintyok A̱tyap, ma̱ a̱tak Si̱tet Ka̱duna, Naijeriya, mi̱ di̱ yong huni. Á̱ ka ndyen nggu ma̱ng a̱lyoot-tyok ka, A̱gwatyap III, meang.[1][2][3][4][5]

A̱son shyicet ma̱ng tat-a̱pyia̱[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Á̱ ku byin A̱gwam Dominik ma̱ A̱taligan, Fam A̱za, Naijeriya Bi̱ri̱ti̱n ma̱ a̱tuk 10 Zwat Jhyiung 1950.[3][5]

A̱ si̱ tsa ncong fang hu ma̱ a̱lyia̱ 1958, mi̱ Sen Pius (LEA ma̱ninika) Primary School, Taligan, kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 1958 ba̱ng si̱ nat 1964; Sen Ma̱ryamu (yet a̱si̱ A̱gwomna̱ti ma̱ninika) Secondary School, Fadan Kaje tsi̱tsak a̱lyia̱ 1965–1969; Barewa College, Zariya tsi̱tsak 1970 ma̱ng 1971; a̱ si̱ ka nnyeak di̱ tat-a̱ghyi á̱zanson a̱ shyia̱ nat Yunuvasi̱ti Ahmadu Bello, Zariya, tsi̱tsak a̱lyia̱ 1972 ma̱ng 1975, a̱jawa gu si̱ ntyak fang hu ma̱ng B.Sc. (Hon.), Second Class Upper Division mi̱ Jogi̱rafi a̱wot tsi̱tsak a̱lyia̱ 1977–1979, a̱ si̱ shyia̱ M.Sc. mi̱ Urban and Regional Planning da̱ a̱gba̱ndang a̱vwuomyiam a̱nyiung.[3][5] A̱ si̱ kin cong a̱yaakos ma̱ a̱di̱di̱t, a̱yaawokshop ma̱ng a̱ka̱tung mban lyen (a̱yaasa̱mina) á̱ghyang a̱mali mi̱ Naijeriya ma̱ng bibyin nta.[5]

Yahaya si̱ nyeang A̱nap-a̱li Justina mi̱ Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 30, 1979.[3]

A̱gwatyap (a̱zayak) ma̱ng a̱kyuo nggu wu (a̱zamyian) di̱n jen A̱yet ji nang á̱ jhyi a̱magwam ka ma̱ A̱tak Njei á̱ cyin A̱kwak A̱son Á̱khwot Á̱kwop Naijeriya wu, Christopher Gwabyin Musa, ma̱ a̱tuk 31 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2023.

Ta̱m[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Yahaya ku tsa ta̱m ma̱ng a̱gwomna̱ti Si̱tet Ka̱duna lilyim khwo-a̱byin a̱lyia̱ a̱nyiung tyei ta nggu hu ma̱ng sot National Youth Service Corps hu, ma̱ a̱lyia̱ 1976 a̱wot a̱ si̱ yet:

 • Ofisa Khwom A̱keang II, mi̱ 1977;
 • A̱gwak Ofisa Khwom A̱keang, 1987;
 • Direkto Khwom A̱keang ma̱ng A̱byin Si̱tet Ka̱duna, ma̱ a̱lyia̱ 1989;
 • Jenera Maneja, Atoriti Khwom ma̱ng Yaa̱son A̱gba̱ndang A̱keang Si̱tet Ka̱duna (Kaduna State Urban Planning and Development Authority - KASUPDA) tsi̱tsak 1990–1993.

A̱ si̱ ka yet:

Ma a̱nia wa, a̱ si̱ bwuok a̱ bai di̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng:

 • Ofit mat Bibyin, Sovee ma̱ng Khwom A̱byin wu a̱si̱ Si̱tet Ka̱duna nang Direkto, Khwom A̱keang ma̱ng A̱byin, tsi̱tsak 1996–1998.

A̱ si̱ mbeang yet:

 • A̱di̱ndi̱ng A̱tyulyuut, Á̱nienta̱m Ndá A̱sa̱khwot, tsi̱tsak Zwat Jhyiung, 1999 - Zwat Jhyiung, 2000;
 • A̱di̱ndi̱ng A̱tyulyuut, Á̱nietnta̱m Nta̱m ma̱ng A̱ka̱cyet, Zwat Sweang, 2000 - Zwat Swak ma̱ng Jhyiung, 2001;
 • Ofit Khwo Á̱niet, Ofit A̱kwak A̱son Komishyon Khwo a̱si̱ A̱si̱tet Ka̱duna wu tsi̱tsak Zwat Swak ma̱ng Sweang, 2001 - Zwat A̱kubunyiung, 2003;
 • Ofit Khwo Á̱niet, Ofit A̱kwak A̱son Khwo, A̱mali A̱gwomna̱ti, Kawo, tsi̱tsak Zwat Swak, 2003 - Zwat Jhyiung 10, 2010, a̱jawa gu si̱ bai fwung ta̱m khwo á̱niet hu.[3][5]

Ma a̱nia wa, á̱ si̱ bai khai Yahaya nang A̱kpangcuk, Komiti Ba̱ng Kham A̱tyia̱ka̱u, Sot A̱gwomna̱ti Mali Zangon Kataf wu tsi̱tsak Zwat A̱taa 20, 2011 - Zwat Swak ma̱ng Jhyiung, 2012; a̱ghwon

 • A̱ si̱ bai khwo nang memba si̱ Bot Tyok si̱ National Youth Service Corps hu lilyim fwung ta̱m khwo á̱niet hu a̱ni.[5]

Swat memba ma̱ng za̱náng[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Swat memba[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Yahaya ku yet a̱tsak memba:

 • Town Planning Registration Council (A̱naijeiya), neet 1989; ma̱ng
 • A̱tuba, Nigerian Institute of Town Planners (FNITP)[3][5]

A̱ si̱ ma ngyet A̱tyukhwom A̱keang a̱nyan wa ku nnyia̱ ri̱jista a̱ni.[5]

Za̱náng[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Á̱ nnang gu za̱náng:

 • National Productivity Merit Award mi̱ 1991; ma̱ng [3]
 • Knight of Saint of Mulumba (KSM).[5]

Fam si̱tet[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Lilyim jhyá̱ Zangon Kataf ji a̱si̱ Zwat Tswuon 1992 nang á̱ si̱ yebaat á̱niet ba̱ swak 21 ba̱ yet mman a̱byin A̱tyap nia a̱ni, á̱ si̱ fam mbaa di̱ mi̱n bat a̱hyiak ku shi̱ri̱ya a̱tafa Cam 2 si̱ 1984 hu nang á̱ ku ntyia̱ di̱n ta̱m mbwak a̱gwomna̱ti a̱khwot á̱kwop Naijeriya ba, Dominic G. Yahaya (a̱ ku yet a̱khwo á̱niet di̱n jen a̱ja) ku shyia̱ mami mba nang á̱ ba̱ng di̱ mi̱n tsotswat a̱ni a̱mgba̱m ma̱ng Ba̱la A̱de Da̱ukee (a̱ ku yet A̱bagwam Zangon Katab di̱n jen a̱ja a̱ si̱ bai yet A̱gwatyap I di̱n jen á̱zanson a̱ni), ACP Juri Ba̱bang A̱yok (rtd.), Maj. James Atomic Kude (rtd.), John Perry Kude ma̱ng á̱ghyang á̱niet, di̱ mi̱n bwung Maj. Gen. Zamani Lekwot (rtd.), Elias Ma̱nza, ma̱ng á̱ghyang nang á̱ mmang nyiak a̱khwu a̱ni.[6]

Ba̱ng tyok[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ma̱nang A̱tyushityok A̱gwam Dr. Harrison Isuu Bunggwon, A̱gwatyap II nsaan a̱ni, huhwa á̱ si̱ khai Yahaya di̱ yet A̱gwatyap a̱tat A̱byintyok A̱tyap wu, a̱ ka kwak A̱tyap ba a̱ shyei ma̱ng a̱mba a̱zanson a̱ni. Ma̱ A̱tuk A̱sa̱ba̱t, Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 12, 2016, á̱ si̱si̱ nneap nggu shan tyok ji mbwak gwomna Si̱tet Ka̱duna wu a̱magwam ka mami A̱tak Njei.[5][7][4]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]