Jump to content

Sa̱udi A̱rabya

Neet di̱ Wikipedia
A̱byintyok Sa̱udi A̱rabya
ٱلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسَّعُوْدِيَّة, al-Mamlakah al-ʿArabīyah as-Saʿūdīyah (La̱ra̱ba)
Ta̱si̱la a̱byin Sa̱udi A̱rabya
Tyiang a̱toot shi a̱byin Sa̱udi A̱rabya
A̱lama a̱byin Sa̱udi A̱rabya

A̱byin Sa̱udi A̱rabya, (La̱ra̱ba: ٱلسَّعُوْدِيَّة, As-Saʿūdīyah) á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang A̱byintyok Sa̱udi A̱rabya, A̱SA̱, a̱ni (La̱ra̱ba: ٱلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسَّعُوْدِيَّة, al-Mamlakah al-ʿArabīyah as-Saʿūdīyah), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Jenshyung A̱siya hu. Kikya kup a̱gba̱ndang kap A̱fa̱fap-a̱byin A̱rabya wu, ma̱ng shi kyai a̱byin ku tat kpa̱mkpaan ma̱ng kilomita a̱ma̱ntanaai 2,150,000 (met a̱ma̱ntanaai 830,000). A̱byin Sa̱udi A̱rabya kya swak ma̱ng shi di̱ fam-a̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱tyin hu, ma̱ng a̱feang mi̱ Swanta A̱la̱ra̱ba hu. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Urdun a mbeang Irak di̱ fam a̱za hu, Kuweit di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Ka̱ta̱r, Bahara̱yin, ma̱ng Muná̱pyia̱ A̱byintyokkpaa̱pyia̱ A̱la̱ra̱ba hu di̱ fam a̱tyin hu, Oman di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu ma̱ng Yemen di̱ fam a̱tak hu; a̱wot A̱ngam A̱sa̱khwot A̱ka̱ba wu wa si̱ ghai nka ma̱ng bibyin Ma̱sa̱t a mbeang Isi̱rela di̱ fam a̱za-jenshyung hu. A̱byin Sa̱udi A̱rabya kya ma̱nyin nka yet a̱byin ka̱ byia̱ lang khwong kyai a̱sa̱khwot nyiung ma̱ng A̱shong Kyai A̱sa̱khwot wu ma̱ng A̱ngam A̱sa̱khwot Pari̱si wu da̱ a̱ka̱nyiung, a̱wot a̱gba̱ndang kap a̱byin wu yet a̱khwot kyai a̱byin wa, a̱byin ka̱ shyia̱ a̱tatak, steppe ma̱ng a̱ka̱fan. A̱keangtung nka ka nang á̱ ngyei Riyadh a̱ni kikya si̱ ka ngyet a̱gba̱ndang a̱keang nka wu a̱ swak ma̱ng shi kyai a̱ni, a̱wot a̱ka̱keang Ma̱ka ma̱ng Ma̱dina si̱ yet a̱tsatsak á̱ka̱wa̱tyia̱ naat mbwuot nkyang taada ma̱ng a̱dini nka wu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]